Více času na podstatné

Komise přidělila 268,4 milionu EUR na 202 nových projektů pro životní prostředí

23.07.2012 07:48

Evropská komise schválila přidělení finančních prostředků na 202 nových projektů v rámci programu LIFE+, fondu Evropské unie pro životní prostředí. Projekty zahrnují opatření týkající se ochrany přírody, environmentální politiky, změny klimatu a informací a komunikace o otázkách životního prostředí. Celkové náklady představují 516,5 milionu EUR, z nichž 268,4 milionu uhradí Evropská unie.

 

„V době, kdy si připomínáme dvacet let trvání programu LIFE a směrnice o stanovištích, je mi potěšením oznámit, že po celé EU bude pokračovat finanční podpora vysoce kvalitním projektům v oblasti životního prostředí,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Tyto nejnovější projekty LIFE + pokračují v trendu, který byl zahájen před dvaceti lety, ve prospěch inovativních opatření vycházejících z osvědčených postupů v zájmu ochrany přírody a životního prostředí a boje proti změně klimatu."

 

Na svou poslední výzvu k předkládání návrhů, jejíž lhůta uplynula v červenci 2011, Komise obdržela 1 078 žádosti z 27 členských států EU. Z nich 202 bylo vybráno ke spolufinancování prostřednictvím tří složek programu: LIFE+ příroda a biologická rozmanitost, LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí a LIFE+ informace a komunikace. Vybrané projekty jsou uvedeny v příloze této tiskové zprávy (viz MEMO/12/585).

 

Projekty LIFE+ příroda a biologická rozmanitost si kladou za cíl snižovat stupeň ohrožení ohrožených druhů a stanovišť. Z 268 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 76 projektů, které předložila partnerství subjektů působících v oblasti životního prostředí, orgánů státní správy a jiných zúčastněných stran. Tyto projekty z 22 členských států představují celkové investice ve výši 241,8 milionu EUR, z toho 136 milionů EUR poskytne Evropská unie. 71 projektů bylo předloženo v kategorii Příroda; tyto projekty přispívají k provádění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích i sítě Natura 2000. Dalších pět projektů řeší širší aspekt biologické rozmanitosti.

 

Projekty LIFE+ politika a správa v oblasti životního prostředí jsou pilotními projekty, jež přispívají k rozvoji inovativních politických záměrů, technologií, metod a nástrojů. Z 607 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 113 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru. Vítězné projekty představují celkové investice ve výši 258,4 milionu EUR, z toho 124,4 milionu EUR poskytne Evropská unie.

 

V případě této položky Komise přispěje více než 31,4 milionu EUR na 23 projektů zabývajících se přímo změnou klimatu, s celkovým rozpočtem ve výši 67,8 milionu EUR. Mnohé další projekty, které se zaměřují na jiná témata, budou mít rovněž nepřímý dopad na emise skleníkových plynů. Odpad a voda jsou další dvě důležité oblasti, na něž je třeba se zaměřit, přičemž v oblasti odpadů bylo vybráno 29 projektů a v oblasti vodního hospodářství 19.

 

Úkolem projektů LIFE+ informace a komunikace je šířit informace a zvýšit význam problematiky životního prostředí, jakož i zajistit odbornou přípravu a zlepšit informovanost o předcházení lesním požárům. Z 203 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 13 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru působící v oblasti ochrany přírody a/nebo životního prostředí. Vybrané projekty z devíti členských států představují celkové investice ve výši 16,2 milionu EUR, z toho 7,2 milionu EUR poskytne Evropská unie.

 

Více informací na ec.europa.eu

Zdroj: Evropská komise