Více času na podstatné

Kompletní přehled legislativních novinek od částky 49 až 85

17.08.2011 14:57

ZDE naleznete přehled legislativních novinek. Novinky týkající se životního prostředí jsou umístěny do tabulky níže. Každý předpis je označen z pohledu oblasti životního prostředí. Celkem se jedná o 110 právních předpisů a předpisy životní prostředí tvoří 11%.

 

Nejdůležitější předpisy:

Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů