Více času na podstatné

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015

28.06.2011 08:17

Od vyvrcholení přístupových jednání České republiky do Evropské unie byly zpracovány a vládou České republiky schváleny dvě koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství - před vstupem do EU (2000 – 2004) a pro období po vstupu do EU (2004 – 2010).

Pro období před vstupem do EU bylo hlavním cílem zajištění transpozice „acquis communitaire“ do národní legislativy, a to v rámci nového vodního zákona č. 254/2001 Sb. a jeho transposiční novely č. 20/2004 Sb. Vodním zákonem byla také podrobně upravena působnost resortních ministerstev k oblasti vod, vymezená kompetenčním zákonem.

Období po vstupu do Evropské unie provází v resortu ministerstva zemědělství naplňování
požadavků směrnic ES, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, a to zpracováním příslušných plánů povodí s programy opatření k dosažení dobrého stavu vod do
roku 2015, směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, pro kterou bylo vyjednáno přechodné období k zajištění potřebných opatření do roku 2010 (odkanalizování a čištění splaškových vod v aglomeracích nad 2 000 ekvivalentních obyvatel včetně zpřísněných požadavků na čištění odpadních vod s ohledem na skutečnost, že celé území České republiky je stanoveno za „citlivou oblast“. Další důležitou oblastí je implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

Zároveň bylo nezbytné výrazně posílit a rozvíjet opatření prevence před povodněmi, neboť území České republiky bylo opakovaně (po téměř 100leté přestávce) zasaženo povodněmi, z nichž mnohé byly extrémní a způsobily enormní škody na veřejném i soukromém majetku (od r. 1997 celkem 174 mld. Kč) včetně ztrát na životech obyvatel (118 obětí), z toho škody na vodních tocích a dílech byly cca 15 mld. Kč.

Proto již v roce 2000 byla vládou České republiky schválena strategie prevence před povodněmi na území České republiky. Její zpřesnění obsahuje Plán hlavních povodí České republiky (2007) a konkrétní opatření Plány oblastí povodí (2009). K aktualizaci této obecně platné strategie přináší soubor úkolů Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (schválená usnesením vlády České republiky z 10. listopadu 2010 č. 799), která posiluje kombinaci přírodě blízkých opatření a technických prvků prevence povodní.

Koncepce pro období 2004 – 2010 obsahovala řadu záměrů a cílů, jejichž vyhodnocení podle kap. 2 Východiska se stalo základem pro zpracování politiky v oblasti vodního hospodářství
na další období do roku 2015.

 

Koncepce ke stažení ZDE

 

Zdroj: MZe