Více času na podstatné

Kontroly podle zákona o obalech

10.11.2009 13:03

VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI ČIŽP

Obecně je možno systém nakládání s obaly v České republice vnímat velmi kladně s tím, že v celoevropském měřítku si ČR vede již dlouhodobě velmi dobře. Toto jistě není samo s sebou a v postupném vývoji bylo v této věci ze stran zúčastněných subjektů odvedeno mnoho dobré práce. Vybudování funkčního systému stálo rovněž nemalé finanční prostředky, z dlouhodobého pohledu lze konstatovat, že ČR je v tomto ohledu na dobré cestě.

 

Zákon o obalech a jeho cíle

Na začátku roku 2002 nabyl účinnosti zákon č. 477/2001 o obalech. Smyslem a cílem tohoto zákona je, stejně jako v ostatních zemích Evropské unie, stanovit pravidla pro plnění povinností k obalům, které jsou uváděny na trh nebo do oběhu při prodeji baleného zboží. Subjekty, které uvádějí obaly na trh by si měly uvědomovat, v jakém rozsahu se obaly stávají odpadem a podle zásady znečišťovatel platí, by za tento odpad měly přijmout odpovědnost.

Dle zákona o obalech jsou povinnými osobami konkrétně výrobci obalových prostředků, výrobci baleného zboží (tzv. plniči – plní obalové prostředky), dovozci baleného zboží (pro vlastní spotřebu nebo za účelem dalšího prodeje) a dále jeho distributoři, tj. velkoobchody a poslední prodejci (např. markety, prodejny v obchodních centrech…).

Stanovené povinnosti lze rozdělit do několika oblastí. Důležitou oblastí jsou požadavky na kvalitu vyráběných obalů (obalových prostředků), kdy jsou konkrétně stanovena taková kriteria, aby bylo možné v co největší míře další využití odpadů z obalů po spotřebě výrobku (recyklace, organická recyklace, energetické využití). V tomto ohledu jsou dále zákonem stanoveny například limitní hodnoty těžkých kovů, které mohou vyrobené obaly (obalové prostředky) obsahovat. Cílem je, aby vyráběné obaly byly co nejšetrnější k životnímu prostředí. Kontrolu plnění těchto povinností u výrobců obalů (obalových prostředků) a dovozců zboží provádí ČOI, KHS a ČZPI podle druhu zboží, kterým je obal naplněn.

Další zásadní řešenou oblastí je zajištění zpětného odběru odpadů z obalů od spotřebitelů a jejich využití. Se zpětným odběrem odpadů z obalů se každý z nás setkává v blízkosti svého domova, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Ve většině měst a obcí se třídí minimálně tři komodity – papír, plast a sklo, někde je možno do kontejnerů odkládat i tetrapackové krabice. Odtud se vytříděné materiály sváží k dotřídění a následnému zpracování. V souladu se zákonem o odpadech je upřednostňováno materiálové využití (recyklace) zpětně odebraných komodit. S cílem zajištění dostatečné účinnosti systému je zákonem stanoveno konkrétní procento využití u jednotlivých komodit obalového odpadu (papír, sklo...), a to pro každý rok tak, že hodnoty povinného využití se postupně zvyšují. Toto procento je pro zhodnocení plnění stanovených povinností vypočítáno z obalů uvedených na trh (100 %) a využitých zpětně odebraných odpadů z obalů (x %).

 

Možnosti plnění povinností

Je evidentní, že zajištění zpětného odběru, tzn. nákup a umístění kontejnerů, svoz vytříděných komodit i propagace celého systému je značně náročnou záležitostí. Funkční financování systému je základní podmínkou pro jeho fungování a rozvoj. Celý systém je v současné době organizován tak, že umístění kontejnerů a svoz odpadů zajišťuje obec (finančně i technicky) prostřednictvím svozové firmy, která již v rámci tržních vztahů vytříděné komodity předává zařízením k využití odpadů (třídění, zpracování vzniklých obalových odpadů). Podílem na financování výše uvedené činnosti v rámci uzavření smlouvy o plnění povinností s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM plní většina povinných osob svou povinnost zpětného odběru a využití obalu z odpadů (včetně informování spotřebitele).

Další možností jak plnit povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů je samostatné plnění, organizačně a technicky na vlastní náklady, nebo přenesením povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k výrobku (musí být obsaženo ve smlouvě o převedení vlastnického práva k výrobku). Výše uvedené způsoby je možno také kombinovat. Kontrolu plnění povinností zajištění zpětného odběru odpadů z obalů od spotřebitelů a jejich využití provádí ČIŽP.

Ve většině případů (cca 80 % povinných osob) je plnění povinností zajištěno formou tzv. sdruženého plnění na základě uzavřené smlouvy s AOS EKO-KOM, jejíž prostřednictvím jsou sdruženy finanční prostředky povinných osob a tyto jsou dále na základě uzavřené smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM přerozdělovány dle prokázaného množství vytříděných odpadů z obalů jednotlivým obcím v systému.

V případě, že se výrobce, nebo dovozce rozhodne pro plnění povinností samostatně, je jeho povinností podat návrh na zápis do seznamu osob u MŽP. V takovém případě pak musí výsledky svého nakládání s obaly a odpady z obalů jedenkrát ročně zasílat na určeném formuláři pro účely evidence.

Zásadní pro celé fungování systému je jeho dostatečné finanční zabezpečení v případě sdruženého plnění, v případě plnění jednotlivou povinnou osobou je tímto kriteriem splnění procent využití odpadů z obalů, jež byla stanovena zákonem. Na kontrolu plnění těchto povinností se zaměřuje ČIŽP. Jak z výše uvedeného vyplývá, je základem pro zjištění dostatečnosti plnění povinností ověření údaje o množství obalů uváděných na trh nebo do oběhu. S tímto cílem jsou ze strany ČIŽP kontrolovány jednak počty obalů, se kterými subjekt nakládá, a také jejich hmotnosti. Dále, v závislosti na zvoleném způsobu plnění povinností, je kontrolována buď úplnost hodnot prezentovaných ke zpoplatnění v systému sdruženého plnění, případně splnění % využití při plnění zajišťovaném samostatně. U distributorů baleného zboží je kontrolována databáze jejich dodavatelů s cílem zjištění, zda tito k jimi dodávaným obalům povinnosti splnily.

 

Kontrolní role distributorů a prodejců

Princip plnění povinností je stanoven pro celý řetězec subjektů, které nakládají (vyrábí a dále obchodují) s baleným zbožím. Zde by právě distributoři (velkoobchody), případně poslední prodejci spotřebiteli (prodejny, markety, obchodní centra...) měli být kontrolním článkem. Při své činnosti by měly tyto subjekty provádět samostatnou kontrolu, zda dodavatelé, kteří jim dodávají balené zboží, splnili k tomuto zboží své povinnosti stanovené zákonem. V případě, že plnění povinnosti nezkontrolují a k jimi prodávanému zboží povinnosti splněny nejsou, i oni porušují povinnost stanovenou zákonem. Tedy uvádí na trh zboží, ke kterému nebyly povinnosti splněny a vystavují se riziku uložení sankce ze strany ČIŽP.

 

Kontrola ze strany ČIŽP

V roce 2008 bylo ze strany ČIŽP zkontrolováno plnění povinností dle zákona o obalech celkem u 165 subjektů. Část kontrol byla prováděna ve spolupráci s ČOI, případně na základě upozornění celních úřadů. Za porušování povinností podle zákona o obalech bylo v roce 2008 zahájeno 69 správních řízení. Asi polovina těchto správních řízení byla zahájena se subjekty, které se zabývaly dovozem baleného zboží, polovina postižených subjektů vyráběla zboží v ČR. V několika případech bylo zahájeno správní řízení také se subjekty, jež se zabývají obchodem s baleným zbožím. V těchto případech bylo nutno konstatovat, že většina subjektů, které se zabývají distribucí zboží, nezná své povinnosti plynoucí ze zákona o obalech.

Z celkového počtu subjektů, u nichž bylo ze strany ČIŽP zjištěno porušení zákona, cca polovina neplnila povinnosti stanovené zákonem o obalech vůbec. Druhá polovina zjištěných porušení zákona spočívala v neplnění evidenčních povinností a povinnosti splnění % využití odpadů z obalů u subjektů, které plnily své povinnosti formou zápisu v Seznamu osob vedeném MŽP. V roce 2008 nabylo právní moci 70 rozhodnutí o pokutě za porušování zákona o odpadech, kterými ČIŽP uložila sankce v celkové výši 1 259 000 Kč.

 

Konkrétní příklad z kontrolní praxe ČIŽP

Za zmínku stojí, že byla zjištěna i zásadní porušení platné legislativy. Jako příklad lze uvést výsledek kontroly společnosti Jesenické prameny Nová Pláň, a. s. (dále jen Jesenické prameny). V rámci kontroly bylo zjištěno, že společnost Jesenické prameny se zabývá výrobou nápojů (kojenecká voda, limonáda), které jsou plněny do PET lahví o objemu 1,5 a2 l. Tento výrobek je následně prodáván spotřebiteli po celé republice. Z hlediska zákona obalech je společnost tzv. plničem a je povinna dodržovat zákonné povinnosti vůči danému obalu. Jedná se především o zajištění zpětného odběru již použitých obalů a splnění % využití (recyklace) odpadů z obalů.

Inspekce kontrolou zjistila, že se v roce 2007 společnost přihlásila do Seznamu osob, vedených na MŽP a tím se rozhodla plnit své zákonné povinnosti organizačně a technicky samostatně, tedy bez zapojení do systému sdruženého plnění v ČR u autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Kontrola u společnosti prokázala, že nastavený systém zpětného odběru a procenta využití obalů takto sesbíraných nejsou v souladu se zákonem o obalech. Společnost nedodržovala požadovaná procenta využití obalů a odpadů z obalů a neměla dostatečně zajištěn na území ČR zpětný odběr svých použitých obalů – konkrétně plastových PET lahví. Na základě těchto zjištění inspekce zahájila se společností Jesenické prameny Nová Pláň, a. s. správní řízení a následně jí uložila pokutu v celkové výši 720 000 Kč, toto rozhodnutí již nabylo právní moci. Dle informací, které má ČIŽP k dispozici, společnost v návaznosti na vedené správní řízení učinila nápravu stavu a v současné době již plní povinnosti stanovené zákonem o obalech.

 

Kontroly budou zaměřeny i na velkoobchody a poslední prodejce

Průběžnou kontrolní činností ČIŽP bylo zjištěno i značné porušování zákona také ze stran distributorů a dovozců baleného zboží. Jednak v tom směru, že povinnosti nebyly splněny vůbec nebo byly plněny formálně na základě neznalosti systému a ve svém důsledku nebyla k obalům povinnost ze zákona splněna. Na základě samostatných zjištění při kontrolách povinných subjektů, podnětů zaslaných ČOI nebo celními úřady, zaměří ČIŽP svou kontrolní činnost daleko více na subjekty zabývající se obchodem s baleným zbožím (velkoobchody, poslední prodejce spotřebiteli). Vzhledem k tomu, že ČIŽP stále zjišťuje u povinných subjektů značnou neznalost povinností ze zákona o obalech, bude v rámci své činnosti i do budoucna přistupovat ke zveřejňování některých konkrétních zajímavých případů, které se podaří dovést do právní moci.

 

Ing. Petr Havelka, Ing. Veronika Jarolímová

Česká inspekce životního prosředí

E-mail: havelka@cizp.cz