Více času na podstatné

Konzultace k harmonizované klasifikaci a označování látek

05.11.2009 07:00

Na stránkách ECHA byla nově uveřejněna veřejná konzultace ohledně harmonizované klasifikace a označování dvou vybraných látek. Konkrétně se jedná o Hexabromocyclododecane (HBCDD) a Cryolite. Konzultace potrvá 45 dní a během této doby je možné zasílat své připomínky. U vybraných látek je uveden jejich stručný popis a jejich způsoby jejich nejčastějšího využití. To nejzásadnější je, ale samotný návrh jejich harmonizované klasifikace. Tyto návrhy vzešly ze strany Švédska a Německa. Bude-li tento návrh jednomyslně odsouhlasen, pak budou tyto látky přidány na seznam harmonizované klasifikace látek v příloze VI, odst. 3 nařízení CLP.

Celý systém globální harmonizace klasifikace a označování látek vzešel z požadavku na lépe chránit lidské zdraví a zajistit lepší ochranu přírody. Pro vybrané látky splňující určitá kritéria (karcinogenita, mutagenita, toxické pro reprodukci, atd.) mohou jednotlivé členské země EU, požádat o jejich harmonizovanou klasifikaci a označování, která bude závazná na celém území EU. Každý takový to stát musí mít pro návrh dostatek podkladů, na základě kterých bude rozhodnuto. Cílem této aktivity je tedy u zvlášť nebezpečných látek jak pro lidské zdraví, tak pro životní prostředí, zajistit aby v rámci celé EU byly takovéto látky označovány a klasifikovány stejným způsobem, a aby uživatelé těchto látek byli lépe ochráněni.

 

Celý článek: https://echa.europa.eu/doc/press/na_09_26_consultations_clp_20091104.pdf

Veřejná konzultace k látkám: https://echa.europa.eu/consultations/harmonised_cl_en.asp

 

Zdroj: ECHA