Více času na podstatné

Legislativní novinka: Novela zákona o odpadech č. 264/ 2011 Sb.

30.08.2011 12:26

Název předpisu: Zákon č. 264/ 2011 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Datum účinnosti od: 31. srpna 2011

Částka: 92/2011 Sb.

Text předpisu:

 

 

264

ZÁKON

ze dne 4. srpna 2011,

kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů



Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 

Čl. I


V § 37e odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 297/2009 Sb., se na konci textu věty první doplňují slova "a použijí se na podporu investičních a neinvestičních akcí právnických a fyzických osob souvisejících s ochranou a zlepšováním životního prostředí, zejména na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí".

 

Čl. II
Účinnost


Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.