Více času na podstatné

Legislativní změny v nakládání s autovraky

08.09.2010 08:33

Oblast nakládání s autovraky patří již několik let k velmi aktuálním a často diskutovaným tématům. Není divu. K zainteresovaným osobám patří nejen výrobci a dovozci automobilů a hustá síť jejich dodavatelů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, ale i každý, kdo se starého vozidla zbavuje. Ti všichni mohou být a často i jsou dotčeni v oblasti životního prostředí celou řadou právních předpisů. V našem případě se jedná především o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

 

Změny právních předpisů
Zákon o odpadech byl změněn tzv. euronovelou zákona o odpadech (zákon č. 154/2010 Sb.; s účinností od 1. 7. 2010) a především oblast autovraků (náprava nesprávného provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností) byla, jak již předeslala kolegyně Mgr. E. Strnadová v červnovém čísle Odpadového fóra, velmi ožehavá.
V souvislosti s přijetím euronovely Poslaneckou sněmovnou (19. března 2010) se na MŽP obrátili zástupci Sdružení automobilového průmyslu (SAP) a Svaz dovozců automobilů (SDA) s požadavkem na uskutečnění schůzky k projednání povinností stanovených zmiňovanou novelou. Jednalo se především o změny obsažené v § 37a, které v některých případech šly nad rámec požadovaný směrnicí č. 2000/53/ES.
Výrobcům součástí používaných ve vozidlech byla uložena povinnost poskytovat zpracovatelům vybraných autovraků příslušné informace pro demontáž, skladování a zkoušky součástí, které lze opětovně použít, a to v rozsahu požadovaném těmito zařízeními.
Dále byl uveden požadavek na výrobce a akreditované zástupce (dovozce) na zřízení sběrných míst vybraných autovraků a jejich částí v přiměřené hustotě s tím, že za přiměřenou hustotu sběrných míst se považuje, pokud ve správním obvodě každé obce s rozšířenou působností (ORP), kde je prodejní místo výrobce, je vytvořeno minimálně jedno sběrné místo vybraných autovraků a jejich částí.
Následovalo několik setkání zástupců Ministerstva životního prostředí, SAP a SDA, jejichž výsledkem bylo vydání Sdělení odboru odpadů MŽP o výkladu k § 37a zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 154/2010 Sb. (viz https://www.mzp.cz/cz/vyklad_zakona) a zároveň byla připravena senátorská novela, která by uvedené nedostatky měla napravit (senátní tisk č. 274).
Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky doznala drobných změn v únoru 2010 vyhláškou č. 54/2010 Sb., která stanovuje zpracovatelům autovraků přednostně odstranit z autovraku části a součásti k opětovnému použití (např. katalyzátor; pneumatiky; velké části plastu, sklo, kovové části obsahující měď, atp.), pokud není možno je oddělit při drcení a účinně využít jako materiály. Dále došlo k napojení informačního systému na kontaktní místa veřejné správy. V neposlední řadě byla změněna Příloha č. 3 vyhlášky, tedy Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků.

Program na podporu systému pro nakládání s autovraky
V letošním roce byl, ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, spuštěn časově omezený (1. 1. – 31. 12. 2010) Program na podporu systému pro nakládání s autovraky (dále jen Program). Cílem je podpora systému nakládání s vybranými autovraky.
Jedná se především o podporu odstranění tzv. "staré zátěže" (typ žadatele A – právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména územní samosprávné celky, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků; max. celková alokace 40 mil. Kč/rok a 2100 Kč/autovrak, tzn. asi 19 tis. autovraků), podporu zpracování, využití a odstranění autovraků (typ žadatele P – obchodní společnosti, státní podniky, družstva, fyzické osoby oprávněné k podnikání; max. celková alokace 150 mil. Kč/rok a 400 Kč/autovrak, tzn. asi 375 tis. autovraků) a technickou podporu programu (typ žadatele A – max. alokace 10 mil. Kč/rok). Celkově je tedy možno v tomto programu „rozdat“ až 200 mil. Kč.
Pojmem „stará zátěž" jsou míněna opuštěná vozidla nebo jejich části, které se nacházejí na území obce, poškozují nebo ohrožují životní prostředí nebo narušují estetický vzhled obce, přírody nebo krajiny, není možné u nich identifikovat posledního vlastníka a je tedy nezbytné je „odstranit“ na náklady obce. Podpořen je sběr a doprava vozidel na odstavné plochy, sběrná místa a do zpracovatelských zařízení k tomu určených.
Za první tři měsíce běhu Programu se do něj zapojilo 135 zpracovatelů (žadatelé typu P) z celkových 533. Po následných kontrolách provedených SFŽP byla dotace přiznána 132 zpracovatelů, tři žadatelé nesplnili podmínky. Celkově si za první čtvrtletí přihlášení zpracovatelé nárokovali téměř 8 mil. Kč. Údaje za druhé čtvrtletí a u žadatelů typu A nebyly v době psaní článku známy.

Plánované změny a úpravy
V souvislosti s Rozšířenými tezemi rozvoje odpadového hospodářství v ČR se bude třeba zaměřit na několik oblastí nakládání s autovraky. Především se jedná o zamezení úniku autovraků mimo systém legálního ekologického nakládání a zajištění nástrojů pro dosažení vyšší míry opětného použití a využití autovraků a jejich částí (evropská směrnice č. 2000/53/ES ukládá od roku 2015 zvýšení na nejméně 95 % průměrné hmotnosti vozidla a rok).
Nejen těmito body se zabývá a bude zabývat pracovní skupina složená ze zástupců MŽP, Ministerstva dopravy, Ministerstva průmyslu a obchodu, ČIŽP, SAP, SDA a Svazů zpracovatelů autovraků (SZA, Callparts, Autovraky JIH, atd.)
Další důležitou skutečností týkající se autovraků je probíhající jednání s Ministerstvem dopravy ohledně novely zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Cílem řešení by měla být úprava některých dílčích otázek v oblasti registru silničních vozidel. Ze strany MŽP bude zejména vyvíjena maximální snaha o úpravu aktuálního znění § 13 zákona č. 56/2001 Sb., který v odst. 1 písm. a) umožňuje trvalé vyřazení vozidla z registru „pokud motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití“. I díky tomuto ustanovení v dnešní době uniká asi jedna třetina vozidel trvale vyřazených z registru mimo osoby oprávněné k nakládání s autovraky, tzn. bez dokladu o „ekologickém zpracování“.

 

Ing. František Pelech
Ministerstvo životního prostředí
E-mail: František.pelech@mzp.cz
 

Zdroj: OF 9/2010