Více času na podstatné

Letiště Praha získalo kladné stanovisko EIA k paralelní dráze při splnění 71 podmínek

27.10.2011 12:22

Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko EIA (posouzení vlivů záměru na životní prostředí) k výstavbě nové vzletové a přistávací dráhy na letišti Praha Ruzyně (tzv. paralelní dráha). Kladné stanovisko je ovšem podmíněno splněním 71 opatření, mezi kterými je například úplné uzavření provozu letiště v nočních hodinách.

Ministerstvo životního prostředí posuzovalo záměr vybudování nové paralelní vzletové a přistávací dráhy v délce 3550 metrů a souvisejících investičních záměrů na mezinárodním letišti Praha Ruzyně. „Velmi důkladně byla hodnocena každá fáze procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Se vší důkladností bylo přistupováno ke všem obdrženým připomínkám a podkladům,“ říká ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP Jaroslava Honová. Doplnila, že ministerstvo obdrželo od srpna 2005, kdy byl proces EIA zahájen, více než 3600 vyjádření, připomínek a podnětů z řad dotčených obcí, úřadů, veřejnosti a občanských sdružení.

Na základě předložených podkladů stanovilo ministerstvo ve stanovisku EIA 71 podmínek, za kterých lze záměr považovat za akceptovatelný.

Příklady některých podmínek:

  • Klíčovou podmínkou je úplné zastavení leteckého provozu na celém letišti v době od 24:00 do 5:29 hodin. Tímto opatřením budou respektovány požadavky oblastí s hustou zástavbou v dotčených lokalitách.
  • Posudek vyžaduje použití systému monitoringu hlukové zátěže (dodržování podmínek ochranného hlukového pásma, dodržování standardních příletových a odletových tratí atd.) pro informování veřejnosti včetně požadavku na nezávislou kontrolu správnosti provádění tohoto monitoringu.
  • Bude povinné provádět periodická ověřování imisní situace okolí letiště a musí být splněn požadavek na pokračování monitoringu ovoce a plodin v okolí letiště.

Vydané stanovisko EIA je jedním z nezbytných odborných podkladů pro následné správní úřady, v jejichž pravomoci je vydat povolující rozhodnutí (např. územní rozhodnutí, stavební povolení a další). Nejde tedy o rozhodnutí o realizaci či nerealizaci záměru. Povolující úřady (např. příslušný stavební úřad pro územní rozhodnutí, Úřad pro civilní letectví pro stavební povolení a další) jsou povinny podmínky ze stanoviska EIA převzít do svého rozhodnutí.

Stanovisko EIA vydané ministerstvem životního prostředí je vítězstvím okolních dotčených obcí, které uspěly s podmínkou uzavření nejen nové dráhy v nočních hodinách, ale celého letiště (po zprovoznění nové dráhy). V porovnání s jinými zeměmi nejde o nestandardní opatření. Na jiných evropských i světových mezinárodních letištích je uzavření provozu v nočních hodinách běžnou praxí.

 

Úplné znění stanoviska EIA k se stažení ZDE (další podklady ZDE)

 

Zdroj: MŽP, informační systém EIA