Více času na podstatné

Metodická pomůcka Ministerstva zemědělství k získávání práv v územích určených k řízeným rozlivům povodní

03.02.2011 08:25

Z důvodu stále častějších návrhů území určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 (a § 55a) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 181/2008 Sb., a zajištění jejich realizace na straně jedné a minimalizace škod způsobených řízenými rozlivy na straně druhé vydává Ministerstvo zemědělství tuto pomůcku.

Je určena nejen investorům staveb pro tato území a využívání pozemků v nich, ale rovněž dotčeným správcům povodí a správcům vodních toků, odborům Krajských agentur pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství a vodoprávním úřadům.

 

Metodická pomůcka ke stažení ZDE

 

Text metodické pomůcky:

Metodická pomůcka
Ministerstva zemědělství
k získávání práv v územích určených k řízeným rozlivům povodní
[k § 55a a § 68 vodního zákona]


K využití:
· žadatelům o územní rozhodnutí k veřejně prospěšné stavbě na ochranu před povodněmi
s územím určeným k řízeným rozlivům povodní,
· správcům povodí a správcům vodních toků,
· odborům Krajských agentur pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství,
· vodoprávním úřadům.

Čl. 1
Účel

Ministerstvo zemědělství vydává tuto metodickou pomůcku ke sjednocení postupu při získávání práv v územích určených k řízeným rozlivům povodní. Tato pomůcka vychází z TNV 75 2415 Suché nádrže a v případě veřejně prospěšných staveb na ochranu před povodněmi ji při jejich realizaci doplňuje.

Čl. 2
Základní pojmy

(1) Určeným územím se rozumí pozemky nezbytné pro vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými stavbami na ochranu před povodněmi, k nimž bylo omezeno vlastnické právo dohodou nebo postupem podle § 55a zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Určeným územím je rovněž zátopa suché nádrže, pokud jsou splněny podmínky § 68 odst. 1 vodního zákona.
(2) Veřejně prospěšnou stavbou na ochranu před povodněmi se rozumí stavba ke snižování ohrožení území nebo ochraně obyvatelstva určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.
(3) Žadatelem se rozumí žadatel o územní rozhodnutí k umístění veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi v určeném území.
(4) Omezením vlastnického práva se rozumí omezení vlastnického práva dohodou nebo podle § 55a vodního zákona, tj. zatížení pozemku nebo stavby v určeném území právem odpovídajícím věcnému břemenu pro umožnění řízeného rozlivu povodní.

Čl. 3

Vymezení veřejně prospěšné stavby v územně plánovací dokumentaci


(1) Veřejně prospěšná stavba se vyme zuje v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšná stavba na ochranu před povodněmi podle § 55a vodního zákona nebo § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
(2) Veřejně prospěšná stavba se v územně plánovací dokumentaci vymezuje včetně s ní souvisejících pozemků nezbytných pro vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod.

Čl. 4
Přípravná fáze

(1) Žadatel spolupracuje se správcem povodí, se správcem vodního toku a místně příslušným pracovištěm agentury pro zemědělství a venkov (dále jen „AZV“). Žadateli se rovněž doporučuje požádat vodoprávní úřad o vydání vyjádření podle § 18 vodního zákona.
(2) Žadatel navrhne po projednání se správcem povodí a se správcem vodního toku omezení vlastnických práv v území a návrh zašle AZV; omezením vlastnických práv se rozumí zejména způsob užívání pozemků v určeném území s rozlivem četnějším než Q10 (10-letou vodou).
(3) Návrh omezení vlastnických práv vychází z
a) bezpečného umožnění řízeného rozlivu povodní a
b) minimalizace škod způsobených řízeným rozlivem.
(4) AZV posoudí navrhované omezení vlastnických práv v určeném území s rozlivem četnějším než Q10 z hlediska účelného způsobu hospodaření na pozemcích v určeném území a případného dopadu řízeného rozlivu na navržený způsob hospodaření.
(5) Žadatel upraví navrhované omezení vlastnických práv v určeném území s rozlivem četnějším než Q10 podle připomínek AZV, aby byly zajištěny podmínky uvedené v odstavci 3.

Čl. 5
Návrh na získání práv k pozemkům a stavbám dotčeným veřejně prospěšnou stavbou s určeným územím

(1) Získání vlastnického práva se navrhuje pro
a) pozemky a stavby nezbytné pro stavbu hráze a dalších funkčních objektů veřejně prospěšné stavby,
b) stavby v určeném území, které mohou být ohroženy řízeným rozlivem,
c) zemník, pokud je v určeném území,
d) prostor stálého nadržení a
e) pozemky v určeném území v rozsahu do zatopení četnější než Q2 (2-letou vodou).
(2) V dalších částech určeného území se navrhuje omezení vlastnických práv. Součástí omezení je i návrh způsobu užívání pozemků.
(3) Způsob užívání pozemků v určeném území vychází ze současného užívání.

Čl. 6
Způsob užívání pozemků v určeném území s rozlivem četnějším než Q10

(1) V určeném území s rozlivem četnějším než Q10 se navrhuje i způsob hospodaření.
V případech odstavců 2 a 3 se bere rovněž v úvahu svažitost pozemků.
(2) Podmínky pro trvalé zatravnění jsou
a) plynulý sklon terénu umožňuje povrchové odvodnění,
b) časový režim záplav umožňuje ošetřování a sklizeň porostu, případně i spásání a
c) hladina podzemní vody je na úrovni potřebné pro louky.
(3) Podmínky pro užívání pozemků jako orná půda jsou
a) dostatečně mocná vrstva ornice a přiměřený obsah skeletu, aby nedocházelo ke splavování ornice při prázdnění nádrže po povodni,
b) časový režim záplav umožňuje pěstování jařin, případně jiných plodin s kratší vegetační dobou,
c) pozemky mají přirozenou dobrou propustnost nebo je odvodněno drenáží; při tom je třeba vzít v úvahu případné utěsnění podloží hráze a
d) hladina podzemní vody je průměrně na úrovni požadované pro pole.
(4) Lesní kultury v určených územích není vhodné navrhovat tam, kde vzniká možnost zanášení.
(5) V určeném území je třeba vyloučit přítomnost snadno odplavitelných předmětů, které by mohly omezit kapacitu výpustných zařízení, a dále zařízení a terénních úprav neslučitelných s charakterem určeného území.

Čl. 7
Omezení vlastnického práva dohodou

(1) S vlastníkem dotčeného pozemku nebo stavby v určeném území uzavře žadatel dohodu o zřízení věcného břemene pro umožnění řízeného rozlivu povodní.
(2) Dohoda obsahuje mimo obecných smluvních náležitostí především způsob užívání pozemků v určeném území (zejména s rozlivem četnějším než Q10) a náhradu za omezení.

Čl. 8
Omezení vyvlastněním

(1) V případě, že není možné omezit vlastnická práva k pozemkům a stavbám dohodou, podá žadatel žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení za účelem zřízení věcného břemene postupem podle zákona 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
(2) Žádost obsahuje mimo obecných náležitostí podle § 18 odst. 2 zákona o vyvlastnění především návrh způsobu užívání pozemků v určeném území (zejména s rozlivem četnějším než Q10) a návrh náhrady za omezení.

Čl. 9
Změna ve vypořádání práv v určených územích

Při změnách ve vypořádání práv v určených územích se postupuje podle této pomůcky obdobně.

 

Případné náměty ke zlepšení této pomůcky pište, prosím, na adresu petra.kulirova@mze.cz.

 

Zdroj: MZe