Více času na podstatné

Metodický pokyn MZe k vypouštění a čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním

31.08.2011 08:18

MP je určen: krajským úřadům, vodoprávním úřadům, zpracovatelům kanalizačních řádů, vlastníkům a provozovatelům kanalizací pro veřejnou potřebu

Účelem MP je zajištění jednotného postupu při řešení problematiky vypouštění a čištění odpadních vod s nadstandardním znečištění v rámci schvalování Kanalizačních řádů podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizací pro veřejnou potřebu  a § 24 a 25 prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb.

Za nadstandardní znečištění se považuje takové znečištění, které se odlišuje od obvyklého složení odpadních vod tou měrou, že může nepříznivě ovlivnit účinnost čištění odpadních vod, životnost zařízení a zvyšovat provozní náklady

 

Účinnost MP: 18. srpna 2011

 

Dokumenty ke stažení: MP Čj.: 44929/2011-15000