Více času na podstatné

Metodický pokyn pro podávání a schvalování projektu Clean Development Mechanism (CDM) pro investory z ČR

21.09.2011 08:28

V souladu s Kjótským protokolem k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu schválilo Ministerstvo životního prostředí tento metodický pokyn pro podávání a schvalování projektů CDM v ČR, který upravuje metodiku a postupné kroky pro předkládání a posuzování projektů CDM.

 

Metodický pokyn pro podávání a schvalování projektu Clean Development Mechanism (CDM) pro investory z CR

 

1. Úvod

V souladu s Kjótským protokolem (dále jen Protokol) k Rámcové úmluve OSN o zmene klimatu (dále jen Úmluva) schválilo Ministerstvo životního prostredí (MŽP) tento metodický pokyn pro podávání a schvalování projektu CDM v CR, který upravuje metodiku a postupné kroky pro predkládání a posuzování projektu CDM.

2. Definice základních pojmu

Projekt CDM: Projekt CDM je definovaný ve clánku 12 Kjótského protokolu jako jeden z tzv. „flexibilních mechanismu“. Jedná se o projekt realizovaný investorem z CR na území státu mimo Prílohu I Úmluvy vedoucí k významnému snížení emisí skleníkových plynu a prispívající k trvale udržitelnému rozvoji v míste realizace. Za skutecne realizované snížení emisí skleníkových plynu získává investor z CR dohodnuté množství emisních kreditu tzv. „Certified Emissions Reductions“ (CERs), které mohou být využity v evropském systému obchodování s povolenkami (EU ETS) a vyrazovány místo emisních povolenek.

Investor projektu z CR: Subjekt se sídlem v CR, který je investorem daného projektu CDM v zahranicí a je partnerem MŽP pri jednání o projektu.

Zahranicní partner: Zahranicní subjekt, jehož sídlo je ve státu uvedeném mimo
Prílohu I Protokolu, a který se podílí na realizaci daného projektu.

Letter of Approval (LoA): Úcast na CDM projektu je dobrovolná, proto musí být písemne potvrzena jednotlivými smluvními stranami (viz clánek 12 Protokolu). LoA je potvrzením této úcasti na daném (konkrétním) CDM projektu. Designated National Authority (DNA): MŽP jedná jako DNA za CR pro projekty CDM, vytvárí a spravuje proceduru pro vydání LoA o dobrovolné úcasti pro potenciální úcastníky projektu.

Designated Operational Entity (DOE): DOE je mezinárodní verifikátor projektu CDM akreditovaný CDM Executive Board (Výkonná rada CDM) dle pravidel schválených CDM EB a COP/MOP.
 

3. Oblasti preferované pro projekty CDM


Pro projekty CDM byly stanoveny následující prioritní oblasti snižování emisí skleníkových plynu:
- Zvyšování energetické efektivnosti pri výrobe elektriny a tepla
- Úspory v konecné spotrebe elektriny a tepla
- Snižování ztrát v rozvodech energií
- Obnovitelné zdroje energie (s výjimkou vodních elektráren s instalovaným výkonem vetším než 10 MW)
- Kombinovaná výroba elektriny a tepla

MŽP nebude podporovat projekty nespadající do výše zmínených oblastí.


4. Základní podmínky pro zarazení projektu do kategorie CDM


Jako projekty CDM lze navrhovat pouze projekty nebo skupiny projektu:
- splnující všechny podmínky dané cl. 12 Protokolu, rozhodnutími COP/MOP relevantní pro projekty CDM, zejména tzv. Marrakesh Accords
- splnuje všechny metodiky a pravidla stanovená CDM EB pro daný typ CDMprojektu, napr. pro výrobu elektrické energie do elektrizacní soustavy z OZE
s maximálním instalovaným výkonem do 15 MW platí metodika „Grid connected renewable electricity generation“, která definuje podmínky
aplikace této metodiky a kriteria pro projekty CDM schvalované v jejím rámci, napr. baseline, monitoring atd.
- investicního charakteru, jako CDM nebudou uznány projekty neinvesticního charakteru, napríklad technická pomoc, poradenství, expertizy, environmentální výchova, osveta, apod.
- které jsou v souladu s obecne závaznými právními predpisy Ceské republiky a hostitelské zeme
- které nevedou k prenosu znecištení mezi jednotlivými složkami životního prostredí (ovzduší – voda – puda)

5. Schválení projektu v CR

MŽP jako DNA CR muže vydat LoA jakékoliv spolecnosti se sídlem na území CR.

Investor projektu CDM predloží návrh na projekt ve forme základní informace o projektu a technickém rešení MŽP (Odbor zmeny klimatu, MŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10). Základní informace musí obsahovat tyto dokumenty:
• kopii tzv. „Letter of Approval“ hostitelské zeme vcetne potvrzení, že projekt splnuje podmínky trvale udržitelného rozvoje
• kopii tzv. „Project Design Document“ (PDD)
• podepsané prohlášení o splnení všech pravidel a procedur CDM projektu (prohlášení je soucástí tohoto metodického pokynu)

MŽP tento zámer posoudí dle kritérií uvedených v bode 3 a 4 tohoto Metodického pokynu a v prípade souladu s temito požadavky vydá LoA. O tomto kroku je predkladatel vyrozumen písemne do 30 dnu od podání návrhu MŽP.

6. Kontrola realizace projektu

Realizace projektu bude monitorována nezávislou organizací tzv. Designated Operational Entity (DOE) podle pravidel urcených CDM Executive Board
(výkonná rada CDM) a COP/MOP.

MŽP jako DNA CR obdrží kopii verifikacní zprávy od DOE.

MŽP jako DNA CR muže žádat o revizi registrace projektu (do 8 týdnu od podání žádosti o registraci) ve smyslu splnení podmínek validace projektu (MŽP
nezasahuje do kompetencí ostatních orgánu jako DOE ci CDM EB). Tato žádost o revizi je rešena v rámci CDM EB a je o ní rozhodnuto nejpozdeji na druhém
zasedání CDM EB po podání žádosti o revizi. CDM EB zverejní rozhodnutí o revizi vcetne zduvodnení rozhodnutí.

MŽP jako DNA CR muže žádat revizi žádosti o vydání kreditu (do 15 dnu od podání žádosti o vydání kreditu). Tato žádost o revizi je rešena v rámci CDM EB a je o ní rozhodnuto nejpozdeji na druhém zasedání CDM EB po podání žádosti o revizi. CDM EB zverejní rozhodnutí o revizi vcetne zduvodnení rozhodnutí.

7. Záverecná ustanovení

MŽP si vyhrazuje právo na zmeny v tomto Metodickém pokynu.
Tento metodický pokyn nabývá úcinnosti dne 11. 6. 2008.

 

Příloha: Prohlášení o splnení všech pravidel a procedur CDM projektu
 

Prohlášení o splnení všech pravidel a procedur CDM projektu


Žadatelé o tzv. „Letter of Approval“ by meli toto prohlášení podat na hlavickovém papíre s použitím následujících formulací a podepsané relevantními osobami. Toto prohlášení by melo být posláno v tištené forme na adresu MŽP (Vršovická 65, 100 10 Praha 10).

Jménem [vlož název spolecnosti] potvrzuji, že [vlož název spolecnosti] je úcastník projektu [vlož název projektové aktivity] v [vlož název hostitelské zeme] a žádá o písemný souhlas Designated National Authority (DNA) Ceské republiky s dobrovolnou úcastí na projektu Clean Development Mechanism (CDM) v rámci zmínené projektové aktivity.


V souladu s tímto potvrzuji jménem [vlož název spolecnosti] že,
• úcast na projektové aktivite vyhovuje všem mezinárodne schváleným pravidlum vztahujícím se k mechanismu CDM, jak byl schválen v Marakéšských dohodách a následujících rozhodnutích
• nehodící se vymaž: [pokud projekt nebyl dosud registrován: [vlož název spolecnosti] bude informovat DNA o registraci schváleného projektu]
• nehodící se vymaž: [pokud projekt již byl registrován: [vlož název projektu] byl registrován CDM Executive Board dne [vlož datum registrace]]
• Project Design Document (PDD) je priložen
• informace uvedené v PDD jsou pravdivé
• [vlož název spolecnosti] souhlasí, že je zodpovedná
o za všechny cinnosti, které jí náleží jako úcastníkovi projektu na základe Marakéšských dohod
o za prípadné další cinnosti a požadavky vyplývající z právních predpisu hostitelské zeme
• [vlož název spolecnosti] chápe, že pri vydání souhlasu (LoA) DNA Ceské republiky nezasahuje do kompetence
o [vlož název hostitelské zeme] jednající jako hostitelská zeme (smluvní strana) v souvislosti s tímto projektem
o [vlož název DOE] jmenovaného úcastníky projektu jako Designated Operational Entity (DOE) v souvislosti s tímto projektem
o CDM Executive Board

 

Jménem [vlož název spolecnosti] ………………………………
Podpis ………………………..
Reditel
Jméno (hulkovým písmem)
…………………………
Datum …………..
Podpis ………………………..
Reditel / tajemník spolecnosti
Jméno (hulkovým písmem)
…………………………
Datum …………..

 

Dokumenty ke stažení:

MP ke stažení ve formátu PDF ZDE

 

Zdroj: MŽP