Více času na podstatné

Metodika pro řešení neoprávněného nakládání s odpady

14.05.2014 09:13

Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka připravilo "Metodiku pro řešení neoprávněného nakládání s odpady". V metodice jsou zpracovány návrhy postupů, které umožní rychle reagovat odpovídajícím způsobem na zjištěnou situaci. Jsou zde rovněž shrnuty možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady. Součástí metodiky je také schéma popisující součinnost kompetentních orgánů při řešení neoprávněného nakládání s odpady. Metodika je určena orgánům veřejné správy, které se při své činnosti mohou setkat s neoprávněným nakládáním s odpady, zejména Policii ČR, Celním úřadům, obecním úřadům a obecní/městské policii.

Metodika je určena orgánům veřejné správy, které se při své činnosti mohou setkat s neoprávněným nakládáním s odpady, zejména Policii ČR, Celním úřadům, obecním úřadům a obecní/městské policii. Takové jednání může být značně nebezpečné pro obyvatelstvo a současně může dojít k negatitnímu dopadu na životní prostředí.

V metodice jsou zpracovány návrhy postupů, které umožní rychle reagovat odpovídajícím způsobem na zjištěnou situaci. V metodice jsou shrnuty možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady při řešení neoprávněného nakládání s odpady, tzn. takového nakládání, které nerespektuje povinnosti dané zákonem o odpadech1 a prováděcími předpisy k tomuto zákonu a dalšími právními předpisy. Jednání právnických nebo fyzických osob v rozporu s právními předpisy může nastat buď z neznalosti, nedbalosti nebo s úmyslem předpisy porušovat. Dále jsou popsány modelové situace neoprávněného nakládání s odpady.

Součástí metodiky je přehled základních právních předpisů platných pro ochranu životního prostředí a zmíněné orgány (viz příloha č. 1). V příloze č. 2 jsou uvedena schémata popisující součinnost kompetentních orgánů při řešení neoprávněného nakládání s odpady.

 

Metodika vznikla v rámci řešení projektu „Možnosti využití informací a zdrojů dat z oblasti nakládání s odpady jako nástroje identifikace a řešení neoprávněného nakládání s odpady“ jehož zadavatelem a poskytovatelem je Ministerstvo vnitra ČR v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 – 2015. Řešitelem projektu byli pracovníci Centra pro hospodařenís odpady (CeHO) Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce.

 

 

Dokument ke stažení: