Více času na podstatné

Ministerstvo zdravotnictví připravuje změny v ochraně proti hluku (aktualizace 15:31)

17.04.2012 14:03

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje zákon, který stanovuje nový systém kompetencí, odpovědnosti a dozoru nad ochranou proti hluku. Zákon bude mít charakter kodexu zahrnujícího komplexní ochranu před hlukem a definování práv a povinností jednotlivých resortů a jednotlivých rozhodovacích úrovní.

 

Hluk z dopravy:

• Pro vnitřní prostor = stávající hyg. limity zůstávají beze změny, respektují doporučení WHO
• Pro venkovní prostor se přechází od systému pevných právně vymahatelných limitů (v západní Evropě jsou pouze směrné, nezávazné) k systému hlukových zón

 

Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí prochází nyní vnitřním připomínkovým řízením. „Cílem tohoto zákona je nahrazení stávajícího překonaného systému ochrany obyvatelstva před hlukem stanovením nových pravidel, jež by umožňovala řešení problémů, které stávající právní úprava buď dostatečně neumožňuje, nebo vůbec neřeší,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger, a dodává: „Navíc stanoví oblasti ochrany veřejného zdraví, které budou převedeny na úrovně blíže k občanovi, kde je lepší možnost účinnějšího rozhodování a kontroly.“

 

Hluk z dopravy - hlukové zóny

Hlukové zóny jako nástroj územně plánovací dokumentace (ÚPD)
 - stanoveny na základě výpočtových hlukových map (Směrnice 2002/49/EC) > pořizuje MZ
- hlukové zóny součástí ÚPD – zóna A,B,C,D, hranice odstupňovány dle míry přijatelného zdravotního rizika, limit využití území
- vyhlašuje orgán ochrany veřejného zdraví
- použití hodnocení zdravotních rizik dle metodik WHO jako kvalitativní a kvantitativní hodnocení míry přípustnosti změny hlukových zón

 

Definice hlukových zón limity využití území:
A - hluk není problém (u výstavby chráněných staveb není limitujícím faktorem)
B - hluk může být problém (při stanovení plánovaného záměru výstavby chráněných staveb nebo zdrojů dopravního hluku musí být splněny stanovené podmínky)
C - hluk je problém (vydání povolení plánovaného záměru není zaručeno, je nutná realizace protihlukových opatření)
D - hluk je závažným, limitujícím, problémem (povolení plánovaného záměru výstavby chráněných staveb v zóně je běžně odmítnuto)

 

Praxe ukázala, že stávající legislativní pojetí neumožňuje vyhovujícím způsobem řešit problémy, jakými jsou například otázka takzvané staré hlukové zátěže, hlukové kapacity území, ojedinělé nebo krátkodobé expozice nadlimitního hluku apod. Vyhovujícím způsobem není ani vyřešeno propojení zákona s právními předpisy regulujícími územní plánování a výstavbu a stejně tak dozor nad hlukem z provozu komunikací a drah, kde překročení hygienických limitů hluku lze mnohdy řešit pouze ukládáním sankcí, což ale neřeší podstatu problému.

 

Hluk ze stacionárních zdrojů
- technické stacionární zdroje zůstávají v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví (průmyslové areály, stroje a zařízení)
- platí stávající hlukové limity pro venkovní i vnitřní prostor
- možnost ochranných hlukových pásem zdrojů

 

Nový zákon mimo jiné odděluje regulaci technických zdrojů hluku, kterou podřizuje státnímu zdravotnímu dozoru, a náhodných zdrojů hluku, které způsobují zhoršování akustického komfortu obecným rušením a obtěžováním, které, jak je tomu všude ve vyspělé Evropě, svěřuje zcela do kompetence obcí. „Naším cílem je nahradit stávající centralizovaný přístup a přenést odpovídající pravomoci a odpovědnost na jednotlivé stupně státní a veřejné správy, včetně podílu občanů na základě principu sdílené odpovědnosti a subsidiarity,“ doplňuje ministr Heger. Navrhovaná právní úprava navíc předpokládá zavedení hodnocení zdravotních rizik podle doporučení Světové zdravotnické organizace jako závazného nástroje regulace hluku.

 

Dokumenty ke stažení:

Prezentace - Zákon o hluku,  Ing. Dana Potužníková (Národní referenční laboratoř pro komunální hluk)

 

Související článek:

Ministerstvo zdravotnictví chystá nový zákon o hluku

 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR