Více času na podstatné

Ministerstvo zemědělství otevírá po více než dvou letech dotace na zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin

20.11.2010 07:22

České sdružení pro biomasu oceňuje spuštění opatření na podporu zakládání plantáží rychle rostoucích dřevin, které začátkem příštího roku spustí ministerstvo zemědělství.

Toto opatření umožní zemědělcům získat prostředky na cílené pěstování biomasy a sníží tak riziko jejího nedostatku na českém trhu. CZ Biom však ministerstvu zemědělství vytýká, že podpora byla zavedena až po několika letech urgencí řady odborníků a dokonce až rok poté, co zavedení tohoto opatření uložila prostřednictvím svého usnesení k Akčnímu plánu pro biomasu ministerstvu zemědělství Vláda. Rovněž celková alokace do tohoto opatření je naprosto nedostatečná a dále spouštěné opatření neobsahuje podporu pro pěstování energetických bylin.

Ministerstvo zemědělství se konečně rozhodlo otevřít opatření Programu rozvoje venkova, které bude podporovat výsadbu plantáží rychle rostoucích dřevin. Toto opatření bylo v programovém dokumentu obsaženo již od roku 2006, kdy byl tento Program schválen Evropskou komisí, ale jeho spuštění bylo neustále oddalováno údajně z důvodu nejasností v evropské legislativě. Ke spuštění tohoto opatření dochází až po opakovaných výzvách z řad odborníků i profesních sdružení a kdy k jeho spuštění vyzvala MZe prostřednictvím svého usnesení k Akčnímu plánu pro biomasu i Vláda. CZ Biom navrhoval spuštění tohoto opatření již více než dva roky. Ministerstvu zemědělství zaslal dva otevřené dopisy, které podpořila řada odborníků z oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí. "Zavedení podpory zakládání rychle rostoucích dřevin vítáme, přichází za pět minut dvanáct. Díky výstavbě řady velkých projektů na využití biomasy začíná být dřevní biomasy na českém trhu nedostatek" říká Vladimír Stupavský - místopředseda CZ Biom. "Nerozumím však, proč zavedení trvalo více než dva roky. Celková alokace na opatření ve výši 20 mil Kč je však velmi nízká a z pohledu miliardového rozpočtu Programu rozvoje venkova až úsměvná. Věříme, že v dalších letech MZe alokuje do tohoto opatření výrazně více prostředků."

Konkrétní znění uvedeného opatření v současnosti prochází schvalovacím procesem. Dokument již prošel připomínkovým řízením v rámci pracovní skupiny MZe, následně byl dne 11. listopadu předmětem jednání Monitorovacího výboru Programu. Nic by tedy nemělo bránit vyhlášení výzvy k tomuto opatření v únorovém termínu příštího roku.

Opatření by mělo podporovat nejen samotný nákup sadby, ale i přípravu pozemku, vlastní výsadbu, základní ochranu a údržbu porostu. Podmínkou přidělení dotace je využití produkce biomasy pro energetické využití, nebudou tedy podporovány reprodukční porosty, tzv. matečnice. Příjemci dotace budou pouze zemědělští podnikatelé a dotace bude ve výši 40 - 60% přijatelných výdajů., přičemž je stanoven strop v částce, ze které bude dotace vypočítávána ve výši 5 mil. Kč.

Co je konkrétně předmětem dotačního titulu, to se dozví potencionální žadatelé na konferenci Biomasa & Energetika 2010 konané dne 23.11.2010 z úst zástupce Ministerstva zemědělství.

Vzhledem k tomu, že výsadba cíleně pěstovaných plodin na zemědělské půdě stále čelí nepodloženým atakům ze strany ochrany životního prostředí a údajné konkurence potravinářskému využití zemědělské půdy, obsahuje uvedené opatření řadu omezujících podmínek. Mezi ně patří omezení zakládání plantáží na půdách s lepší bonitou (1. a 2. třída ochrany) či vymezení druhů dřevin, které lze k výsadbě použít. Opatření bohužel neobsahuje podporu zakládání porostů víceletých energetických bylin, jejichž pěstování bylo v České republice podporováno do roku 2006 a které na rozdíl od rychle rostoucích dřevin nevyžaduje žádnou speciální zemědělskou techniku.

Ministerstvo zemědělství na uvedené opatření vyčlenilo částku pouhých 20 mil. Kč, což při průměrných nákladech na založení 1 ha porostu bude stačit sotva na založení 500 ha nových plantáží. Pro představu, v současné době se v ČR nachází cca 300 ha těchto plantáží, když v okolních zemích se jejich výměra pohybuje v řádech desítek tisíc. "Reálnou absorpční kapacitu tohoto opatření odhadujeme na základě ohlasu mezi našimi členy někde mezi 80 - 160 mil. Kč ročně, což odpovídá založení 2 - 4 tis. ha" komentuje aktuální situaci na trhu Vladimír Stupavský.

Primárním cílem tohoto opatření je produkce biomasy pro energetické využití - výrobu tepla a elektřiny. Plantáže rychle rostoucích dřevin jsou dále příspěvkem k předcházení a eliminaci nadprodukce potravin v Evropě. Pro zemědělce je pěstování energetických dřevin novou aktivitou diverzifikující jejich příjmy a vedoucí k jejich stabilnější finanční situaci a konkurenceschopnosti. Cílené pěstování energetických plodin a následně využití biomasy jako náhrady fosilních paliv je všeobecně vnímáno jako jedno z preventivních opatření proti klimatickým změnám.

CZ Biom je nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice. CZ Biom sdružuje významnou část odborníků, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využívání biomasy.

 

Kontakty:
Vladimír Stupavský - místopředseda CZ Biom, stupavsky@biom.cz, tel. 724611316
Kateřina Bělinová - ředitelka odboru Řídící orgán PRV, katerina.belinova@mze.cz,
tel. 221812873
Marek Světlík - vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií MZe, marek.svetlik@mze.cz, tel. 221812892

Odkazy:

Program rozvoje venkova

Akční plán pro biomasu

Usnesení vlády k Akčnímu plánu pro biomasu

Předchozí tiskové zprávy CZ Biom k uvedené problematice

 

Zdroj: CZ BIOM