Více času na podstatné

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zateplení veřejných budov

19.02.2013 18:11

Ministerstvo životního prostředí připravilo pro žadatele výzvu na podporu zateplení veřejných budov. Výzva bude vyhlášena zítra 20. února a příjem žádostí o dotaci bude trvat od 22. února do 7. března. Výzva je určena pro projekty, které jsou ve vysokém stupni projektové připravenosti. Jedná se o podporu v rámci Prioritní osy 3, oblast podpory 3.2, podoblast podpory 3.2.1 - snižování spotřeby energie (zateplení veřejných budov).

Neúspěšní žadatelé z předchozích výzev mohou v případě nového podání žádosti využít původní přílohy, které jim na vyžádání zašle Státní fond životního prostředí.

 

V roce 2013 se předpokládá vyhlášení další výzvy v rámci Prioritní osy 3, která bude opět zaměřena na podporu zateplování veřejných budov, ale bude cílena na projekty s předpokládanou realizací, a tedy i čerpáním dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, až po roce 2013.

 

V rámci výzvy není žadatel povinen k žádosti předkládat:

  • Projektovou dokumentaci,
  • Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí,
  • Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídícího orgánu OPŽP.

 

Veškeré informace a dokumenty v XLIV. výzvě

 

Zdroj: MŽP