Více času na podstatné

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba představil nová prorůstová opatření na podporu malých a středních firem

15.06.2012 08:44

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU (MPO) PŘIPRAVILO VE SPOLUPRÁCI S ČESKOMORAVSKOU ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVOU BANKOU NOVÝ PROGRAM ZÁRUKA PRO MALÉ PODNIKATELE. FIRMY S MÉNĚ NEŽ 50 ZAMĚSTNANCI TAK MOHOU ZÍSKAT ZÁRUKU ZA BANKOVNÍ ÚVĚRY DO VÝŠE PĚTI MILIONŮ KORUN NA DOBU AŽ ŠESTI LET.

 

Firmy s méně než 50 zaměstnanci mohou získat záruku na bankovní úvěry do výše pěti milionů korun na dobu až šesti let.

 

 "Až 70procentní záruky budou poskytovány k investičním i provozním úvěrům pro projekty v oblasti průmyslové výroby, stavební výroby, maloobchodu a velkoobchodu," sdělil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. "Chceme tak zpřístupnit úvěry malým podnikatelům v hodnotě až dvě miliardy korun," dodal.

Českomoravská záruční a rozvojová banka přijímá žádosti o záruky od 15. června. Záruky jsou poskytovány zjednodušeným postupem k úvěrům bank, jejichž přehled je uveden na webové stránce rozvojové banky www.cmzrb.cz. Tam jsou také uvedeny podrobné informace k zárukám včetně formulářů žádostí.

NOVINKA — SEED/VENTURE KAPITÁLOVÝ FOND

Naprostou novinkou v podpoře českého podnikání bude Seed/Venture kapitálový fond, který MPO plánuje spustit v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) ještě v letošním roce. "Chceme, aby peníze z evropských fondů byly využity účelně na investice, které podpoří dlouhodobou konkurenceschopnost Česka. Pilotní fond rizikového kapitálu toto splňuje. Bude investovat kapitál do začínajících firem společně se soukromými investory, kteří kromě prostředků poskytnou i potřebné know—how pro jejich další rozvoj, podobně jako je to u fondů existujících řadu let v zahraničí," uvedl ministr.

Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících firem s inovačním potenciálem. Jde tedy primárně o investice, o které mají malý zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak většinou i tradiční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu investic. Přitom tyto začínající firmy mají často velký potenciál stát se konkurenceschopnými a prorazit i na zahraničních trzích, a to nejen v oblastech, jako je IT nebo biotechnologie.

Nový náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje Martin Frélich dále připomenul, že smyslem Seed/Venture kapitálového fondu bude motivovat soukromé investory, aby pronikly také na tuto část trhu, přičemž jim bude fond asistovat spoluinvesticí v rozmezí 10 — 70 procent, u pokročilejších projektů 10 — 50 procent. Pouze u nejmenších projektů bude fondu umožněno investovat samostatně.

Nastavení projektu má přiblížit fungování Seed/Venture fondu co nejvíce tržním podmínkám — investiční rozhodování je ponecháno na soukromých subjektech. Investice bude vybírat a rozvíjet profesionální investiční společnost vybraná v otevřeném výběrovém řízení. Role MPO je v přípravě rámce pro fungování Seed/Venture fondu a kontrole jeho hospodaření, zbytek činností bude především na jeho správci a soukromých spoluinvestorech.

"Prostředky vynaložené Seed/Venture fondem mají revolvingový charakter, peníze navrácené z úspěšných investic tedy budou moci být použity ve prospěch dalších projektů. Seed/Venture fond se tak stává dlouhodobým nástrojem podpory inovačního podnikání a růstu konkurenceschopnosti České republiky," konstatoval ředitel sekce fondů EU Petr Očko z Ministerstva průmyslu a obchodu.

INOSTART — PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Třetí konkrétní iniciativou MPO v oblasti podpory malých a středních podnikatelů je program Inostart — program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům pilotně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, který je součástí Programu švýcarsko—české spolupráce. "V jeho rámci bude Česká spořitelna, která byla vybrána v otevřeném výběrovém řízení, poskytovat začínajícím podnikatelům (do tří let existence firmy) s inovativním podnikatelským záměrem úvěry v rozmezí 500 tisíc korun až 15 milionů. Tyto prostředky bude možno využít na nákup hmotného a nehmotného investičního a neinvestičního majetku a také na pokrytí provozních nákladů. Záruky za úvěry podnikatelů bude České spořitelně poskytovat Českomoravská záruční a rozvojová banka z finančních prostředků Programu švýcarsko—české spolupráce až do výše 60 procent jistiny úvěru," upřesnil Kuba. Kromě úvěrů bude Česká spořitelna podnikatelům poskytovat individuální poradenství spojené s realizací podnikatelských záměrů.

Program Inostart bude vyhlášen po podepsání všech smluvních vztahů (Dohoda o projektu mezi ČR a Švýcarskem, smlouva MPO a ČS, smlouva MPO a ČMZRB, smlouva ČS a ČMZRB) během léta.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se bude navíc i nadále zaměřovat na rozvíjení zejména finančních nástrojů pro podporu malých a středních podnikatelů typů zvýhodněných záruk či rizikového kapitálu z důvodu jejich ekonomické efektivity a motivačního charakteru. Právě tyto nástroje jsou upřednostněny v připravované nové Koncepci podpory malých a středních podnikatelů, která bude představovat zásadní strategický materiál pro čerpání strukturálních fondů v období let 2014 — 2020.

REALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V RÁMCI OPPI

Jeden z výrazných prostředků určených na podporu podnikatelů představuje také Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který má pro české podnikatele do roku 2013 připravených více než 90 miliard korun. Většina jeho programů se zaměřuje na podporu zejména malých a středních podnikatelů. Vedle podpory inovativních projektů pamatuje program i na cílenou pomoc ekonomicky slabším regionům České republiky. Vzhledem k tomu, že se blíží konec programovacího období a s ním i čas hodnocení, zda bude možné všechny finanční prostředky efektivně využít, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu realokace v rámci OPPI.

"Naší prioritou je reagovat na potřeby českých podnikatelů, proto jsme se zaměřili především na přesun prostředků do investičně zaměřených programů, které pomohou českým podnikatelům lépe se vypořádat se současnou nepříznivou hospodářskou situací," uvedl ministr Kuba s tím, že dojde například k přesunu 900 milionů korun z programu podpory Poradenství do investičně zaměřených a u podnikatelů velmi oblíbených programů Rozvoj a Eko—energie.

K dalšímu přesunu pak dojde například z programu Prosperita do jednoho z nejúspěšnějších našich programů, kterým je program Inovace.

 

Zdroj: MPO