Více času na podstatné

Ministr Tomáš Chalupa představil priority MŽP

15.02.2011 07:17

Problémy, se kterými se resort životního prostředí potýká, priority v oblasti ovzduší, protipovodňové ochrany nebo odpadového hospodářství představil veřejnosti ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Jako jednu z hlavních priorit MŽP, zejména v Moravskoslezském kraji, označil ministr Chalupa zlepšování kvality ovzduší. „V letošním roce chceme dopracovat a přijmout Akční plán pro Moravskoslezský kraj, který bude obsahovat komplex opatření – „desatero“ - pro řešení problematiky špatné kvality ovzduší. Plán bude zahrnovat uzavírání dobrovolných dohod, legislativní opatření, podporu výjezdů dětí do přírody, možnosti alternativní dopravy, řešení problematiky spalování odpadu v domácnostech a dalším aktuálním i dlouhodobějším otázkám. Novým tématem v této oblasti je rozvoj monitoringu kvality ovzduší z hlediska dopadů znečištění na lidské zdraví,“ upřesnil ministr. Do konce dubna chce také MŽP uzavřít sedm dalších dobrovolných dohod se znečišťovateli v Moravskoslezském kraji.

Další prioritou resortu životního prostředí je protipovodňová ochrana. Ta musí být komplexní a postihnout všechna dostupná opatření, která zmírní dopady povodní od výstražných a hlásných systémů, přes ochranná technická opatření až po přírodě blízká opatření a změny ve využívání krajiny.

„Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství musí vzniknout protipovodňová strategie, která bude na problematiku protipovodňové ochrany pohlížet komplexně pro celou délku vodního toku. Musíme více podporovat a prosazovat přírodě blízká protipovodňová opatření a dále rozvíjet výstražný systém v rámci ČHMÚ,“ dodal ministr.

Ministerstvo se dále zaměří i na ochranu půdy, proto připravuje návrh nového zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Cílem je zpomalení úbytku zemědělské půdy a její ochrana před degradací a znečištěním posílením stávajících a zavedením zcela nových nástrojů.

Ministr zmínil i připravované nové zákony v odpadovém hospodářství. „Stávající zákon o odpadech se díky několika desítkám novel stal naprosto nepřehledným předpisem, který je v mnoha ohledech zastaralý nejen formálně, ale zejména obsahově. Proto MŽP projednává návrhy věcného záměru zákona o odpadech a věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností se zástupci Hospodářské komory, Svazu měst a obcí a Asociace krajů,“ připomněl ministr Chalupa. V průběhu jara 2011 budou oba návrhy zákonů předmětem připomínkového řízení.

K prioritám Ministerstva životního prostředí dále patří i tzv. ekoaudit nebo řešení programu Zelená úsporám. Zde ministr znovu připomněl, že nechce prodlužovat nejistotu žadatelů a jeho cílem není program bořit. Po vyhodnocení všech žádostí se podle svých slov zasadí o co nejspravedlivější a nejefektivnější rozdělení dotací.

 

 

Zdroj: MŽP