Více času na podstatné

Množství rozdaných potravin roste

23.09.2014 14:30

Potravinová banka v Ostravě (dále PBO) je jednou ze tří potravinových bank v ČR s charitativním zaměřením, jejichž prostřednictvím lze pomoci lidem v nouzi. Všechny je sdružuje Česká federace potravinových bank se sídlem v Praze.

Posláním občanského sdružení Potravinová banka v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a zároveň předcházet plýtvání potravinami.

Cílem potravinové banky je získávat zejména přebytečné či neprodejné, ale poživatelné potraviny (např. od výrobců, potravinových řetězců, ze stravovacích zařízení nebo od dárců). Banka je skladuje a bezplatně rozděluje lidem v nepříznivé životní situaci, do které se dostali na dlouhodobou nebo přechodnou dobu z různých důvodů. Jedná se o věkově neomezenou strukturu příjemců řešící různé zdravotní či sociální handicapy (děti, dospívající, dospělí, senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé bez domova, lidé společensky nepřizpůsobiví apod.). Počet podpořených osob se odvíjí od množství získané potravinové pomoci i na počtu zapojených organizací. PBO nedistribuuje potraviny přímo cílové skupině, ale prostřednictvím organizací, které s výše uvedenými cílovými skupinami pracují (např. Charita ČR, Armáda spásy, Slezská diakonie, Diakonie ČCE, Elim, Nová šance, Ekipa, FOD, Vzájemné soužití a další)

K 30. 6. 2012 tvoří členskou základnu Potravinové banky v Ostravě 28 organizací. Prostřednictvím jejich středisek dodává PBO potraviny cca 65 subjektům.

Za první pololetí roku 2012 s námi navázalo spolupráci celkem 6 nových organizací. Za více než dvouleté období v činnosti ostravské potravinové banky je také zároveň viditelný posun v přijatém množství potravin.

Nárůst v příjmu potravin se nám podařilo mimo jiné zajistit navázáním pravidelné spolupráce se dvěma potravinovými řetězci, které nám darují potraviny 2 – 3 dny před datem spotřeby a trvanlivé potraviny s těsně ukončeným datem minimální trvanlivosti.

Zamýšlíme se nad otázkou, proč některé potravinové řetězce o spolupráci mají zájem a proč některé ne? Je přece velmi prospěšné, že darované konzumovatelné potraviny nacházejí své cílové příjemce z řad lidí v nouzi a navíc nemusí docházet k jejich likvidaci! (Odpověď nabízí zvýrazněný odstavec předchozího příspěvku – poznámka redakce.)

Z praxe potvrzujeme, že všechny potraviny, které byly PBO darovány našly vždy své konzumenty. Velmi rádi bychom navázali spolupráci i s dalšími subjekty, které tímto druhem potravin disponují, mohli by je věnovat na charitativní účely a chtěli by navázat spolupráci s některou z potravinových bank, ať už v Ostravě, Praze nebo Litoměřicích.

Kontakt na jednotlivé potravinové banky je na společném webu www.potravinovabanka.cz.

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2012

Autor: Irena Mrázková (Potravinová banka v Ostravě, potravinovabanka@seznam.cz)