Více času na podstatné

Mobilní telefony se také stanou odpadem ZAJÍMAVÁ ČÍSLA A SUROVINY V MOBILNÍCH TELEFONECH

16.07.2009 10:27

První hovor z přenosného celulárního telefonu, přímého předchůdce dnešních mobilních přístrojů, se uskutečnil 3. dubna 1973 v New Yorku.
Objem surovin ročně spotřebovaných na výrobu mobilních telefonů (MT) v poslední době roste. Dříve se dlouhou dobu držel na konstantní hladině, protože mobilní telefony se každým rokem zmenšovaly a rostoucí počet tak byl kompenzován nižšími rozměry a hmotností. Nyní se ale rozměry mobilních telefonů již příliš nesnižují, a tak se pouze mění materiály a suroviny potřebné k jejich výrobě spolu s tím, jak se mění používané displeje, akumulátory a materiály, ze kterých jsou vyrobeny jejich obaly.
Jen v loňském roce se na výrobu 1,126 miliardy nových mobilních telefonů spotřebovalo více než 10 000 tun mědi, 4250 tun kobaltu, 280 tun stříbra, 27 tun zlata a 10 tun palladia. Počet uživatelů mobilních telefonů ve světě loni přesáhl 2,7 miliardy. V průměru každý během dvou až tří let svůj mobilní telefon zřejmě vymění.
Odhaduje se, že do roku 2009 bude odloženo 450 až 900 milionů mobilů – pro představu – jde o 50 až 135 tisíc tun elektroodpadu. Takovou hmotnost může mít například 487 obřích letadel Airbus A380 nebo takřka tři celé lodě Titanic. Recyklací by přitom z těchto mobilů bylo možné získat 33 tun zlata, 304 tun stříbra, 1 tunu platiny anebo 13 053 tun mědi.

Význam recyklace MT
Tím, že budeme MT recyklovat, zamezíme úniku toxických látek do přírody. Zabráníme kontaminaci vody, kterou pijeme, půdy, na které pěstujeme zemědělské plodiny a paseme hospodářská zvířata, která následně přímo či nepřímo sami konzumujeme. Jeden jediný mobilní telefon přitom dokáže kontaminovat a tím zcela znehodnotit až 132 tisíc litrů pitné vody!
Zabráníme ale také zbytečnému ničení přírody v důsledku těžby primárních surovin. Tato devastace zhoršuje kvalitu ovzduší, zabíjí rostliny a ničí deštné pralesy, které vyrábí kyslík, bere zvířatům útočiště, což způsobuje jejich postupné vymírání.
Recyklací dále snížíme objem skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší, a tím pomůžeme zastavit či alespoň zpomalit globální změny klimatu, které bezprostředně ovlivňují život na Zemi. Například při získávání mědi z vysloužilých mobilních telefonů se do ovzduší dostane o téměř 90 % méně skleníkových plynů než při její těžbě a následném zpracování, nemluvě o katastrofálních důsledcích těžby mědi na krajinu a přírodu.

Recyklace v ČR
Předpokládá se, že v České republice je 5 až 8 milionů kusů vysloužilých mobilních telefonů, které nebyly odevzdány k recyklaci. Z nich vznikne až 870 tun odpadu, což je zhruba stejná hmotnost, jakou mají tři obří letadla Airbus A380.
V loňském roce se u nás recyklovalo 5000 mobilních telefonů. Převažoval tento způsob využití vysloužilých MT: opětovné použití v neziskovém a sociálním sektoru, ruční demontáž, drcení a následovná separace na lince, případný prodej k využití do zahraničí.

Co jde vyrobit z materiálů získaných z mobilů
Vysloužilé mobilní telefony obsahují řadu důležitých a cenných látek, které je možné znovu použít na výrobu nových zařízení a produktů. Celkem 49 % mobilu tvoří plasty, které se však recyklací poněkud degradují. Mobilní telefony ale obsahují také řadu drahých a jiných kovů, jejichž vlastnosti se recyklací vůbec nemění. Z použitého mobilního telefonu získáte stejně kvalitní kov v podobě druhotné suroviny jako přímou těžbou.

Nové mobilní telefony
Materiály získané recyklací některých typů použitých mobilních telefonů lze beze zbytku použít na výrobu zcela nových mobilů. Pokud jste tedy svůj starý, zašlý, velký a nefunkční telefon dali kdysi recyklovat, je možné, že dnes z něj je jeden nebo třeba i více nových mobilních telefonů, které svým majitelům slouží stejně jako kdysi onen starý telefon vám.

Další spotřební elektronika
Materiály získané z mobilních telefonů jsou však využitelné podstatně univerzálněji. Přijdou totiž vhod téměř v libovolné elektronice. V současné době většina elektronických zařízení používá desky plošných spojů ze stejných materiálů, jaké najdeme v mobilních telefonech, využívá ty samé materiály na výrobu displejů z tekutých krystalů a drahé kovy na výrobu vodičů a vodivých cest.

Měděné vodiče
Nejvíce zastoupeným kovem nejen v mobilních telefonech je měď. Té se skrývá jen ve vysloužilých telefonech v České republice téměř 120 tun. Její získávání s využitím recyklace je přitom o 87 % méně energeticky náročné než těžba, která probíhá v obrovských povrchových i hlubinných dolech. Výroba mědi z vytěžené suroviny je velmi náročná a neefektivní, neboť měď tvoří pouhé 1 % horniny.

Šperky
Ani drahých a jiných šperkařských kovů (např. niklu) není v mobilních telefonech nijak málo. Ve vysloužilých mobilních telefonech v ČR se kupříkladu nachází zhruba 2700 kilogramů stříbra, 300 kilogramů zlata, 8 kilogramů platiny a 150 kilogramů palladia. Takové množství drahých kovů by vystačilo na více než milion vysoce moderních stříbrných provlékacích náušnic nebo 27 zlatých cihel odpovídajících standardu London Bullion Market Association.

Stavební materiály
Překvapivě hojné využití najdou materiály získané recyklací mobilních telefonů také ve stavebním průmyslu. Zde se využívají zejména jako příměsi do betonu. Z mobilních telefonů lze totiž recyklací získat například poměrně vysoké množství oxidu křemičitého, což je po mědi druhá nejvíce zastoupená surovina v mobilech. V ČR je ve vysloužilých mobilních telefonech skryto na 105 tun této látky, která má velmi široké spektrum použití od výroby křemenného skla až po piezoelektrické prvky do televizních tunerů.

Co se může stát s mobilem, když ho hodíte do popelnice
Existují v zásadě dvě varianty, jak se zbavit vysloužilého mobilního telefonu – správná a špatná. Co se stane s mobilním telefonem, když zvolíme tu druhou variantu a hodíme jej do kontejneru či nádoby na směsný odpad?

Odvoz mobilu na skládku
Nádoby se smíšeným odpadem i mobilním telefonem je následně vyprázdněna do popelářského (svozového) vozu a odvezena na skládku, kde se nacházejí tuny dalšího odpadu. Zde přes mobilní telefon přejedou nákladní auta a následně také kompaktor, který odpadky komprimuje a snižuje jejich objem. Mobilní telefon se přitom dost pravděpodobně dříve či později rozbije a rozdrtí. Zkáza mobilu bude následně pokračovat spolu s tím, jak na něj budou působit chemické procesy probíhající na skládce, nejrůznější mikroorganismy, voda, mráz, horko, vítr atd. Vinou tohoto procesu se z mobilu začnou uvolňovat nejrůznější toxické látky.
Z akumulátorů, jejichž obal se poškodí, se uvolní kadmium a nikl, ze starých trubic původně osvětlujících displej vyteče rtuť a postupně pokračujícími chemickými reakcemi dojde i k uvolňování dalších a dalších toxických látek, jako jsou třeba bromované zpomalovače hoření nebo šestimocný chrom. Tím, jak se mobilní telefon převozem na skládku a následně také na skládce rozbije, mohou některé jeho malé části a mikroskopické částečky prachu, které se deformací uvolní, požít zvířata, která se na skládce vyskytují. Tím se do potravního řetězce dostává široké spektrum toxických látek, jako třeba antimon, arsen, beryllium, kadmium, měď nebo rtuť. Proti požití kontaminované potravy a vody nás do značné míry chrání stát a směrnice Evropské unie, které nařizují přísnou kontrolu kvality potravin a vody a pečlivě testují přítomnost téměř všech toxických látek obsažených v mobilních telefonech.

Odvoz mobilu do spalovny odpadů
Některá města využívají namísto skládky spalovny odpadů. Odpadky, které se sem přivážejí, jsou následně spalovány při vysoké teplotě, což přispívá k významné redukci množství odpadů. Mobilní telefon vyhozený do popelnice se může do spalovací pece dostat také. V okamžiku, kdy se mobilní telefon dostane do spalovací pece, je uvolněno určité množství vysoce toxických látek, které následně procházejí filtračními systémy, které jsou neúměrně zatěžovány a zdražují provoz spaloven.

Akumulace toxických látek v těle
Toxické látky, které požíváme spolu s potravou a vodou a které vdechujeme z ovzduší, se pozvolna ukládají a kumulují v našem těle. Řada toxických látek z mobilního telefonu vyhozeného do popelnice přitom vydrží v těle zvířat i lidí desítky let. Mezi ně patří zejména kadmium a jemu příbuzná rtuť, které se v lidském a zvířecím organismu koncentrují zejména v ledvinách a játrech. Dlouhou dobu vydrží v lidském těle, zejména pak v případě vdechnutí. V krvi se zase usazují bromované zpomalovače hoření.

Toxické látky v mobilu
Mobilní telefon obsahuje široké spektrum kovů a dalších látek. Řada z nich je v případě uvolnění toxická pro člověka i pro životní prostředí. To je také hlavní důvod, proč je nežádoucí vyhazovat mobilní telefon do směsného odpadu, se kterým se na místo k recyklaci dostane na skládku. A jaké látky v mobilu vlastně jsou?

Arsen je polokovový prvek, který se vyskytuje ve čtyřech alotropních modifikacích. Arsen je v mobilních telefonech přítomen ve formě krystalu galliumarsenidu , který se využívá v polovodičových prvcích, jako jsou tranzistory a diody. V jednom mobilním telefonu se nalézá okolo 1 mg arsenu. Ve vysloužilých mobilních telefonech v ČR se tedy nachází na 8 kg této látky. Při akutní otravě vyvolává arsen zvracení, průjmy, svalové křeče, ochrnutí a zástavu srdce.

Beryllium je v mobilních telefonech obsaženo ve slitinách s mědí a dalšími kovy. Slitina měďberyllium je využívána zejména u konektorů. Mobilní telefon běžně obsahuje 3 mg beryllia. Ve vysloužilých mobilních telefonech v ČR se tedy nachází na 24 kg této látky. Beryllium je navíc karcinogenní a vyvolává obvykle rakovinu plic.

Bromované zpomalovače hoření se využívají hlavně v deskách plošných spojů a v krytech mobilních telefonů. Jedná se o neurotoxické látky, které jsou extrémně stabilní a zůstávají v životním prostředí velmi dlouho. Dlouhodobé vystavení těmto látkám může vést ke snížení funkce paměti. Tyto látky jsou nebezpečné zejména během těhotenství a mohou způsobovat změnu chování. V roce 2007 bylo vyrobeno na celém světě 1,126 miliardy kusů mobilních telefonů, což znamenalo použití zhruba 1670 tun této látky.

Chrom patří mezi prvky, které jsou významně zastoupeny v celém vesmíru. V přírodě se vyskytuje v několika mocenstvích. Trojmocný chrom je zdraví prospěšný a je nezbytnou součástí každodenní stravy. Obsažen je například v hnědém cukru, lesních plodinách nebo pivu a jeho doporučená denní dávka je 0,1 mg. Šestimocný chrom je však karcinogenní a způsobuje rakovinu.

Kadmium se vyskytuje v akumulátorech zejména starších mobilních telefonů, které ještě namísto Li-Pol, Li-Ion a NiMH baterií využívaly NiCd akumulátory. Tento typ akumulátorů se již nevyužívá a kadmium je tak nadále používáno jako součást slitin k povrchové ochraně jiných kovů před korozí. I toto využití je však masivně omezováno. Kadmium je totiž vysoce toxický prvek, který na rozdíl od jiných toxických kovů má na lidský organismus výhradně negativní účinky, a to v jakkoliv malém množství.

Měď tvoří 15 % hmotnosti mobilního telefonu, ale na jeho toxicitě se podílí až 45 %. Ve vysloužilých mobilních telefonech v ČR se nachází téměř 120 tun mědi. Měď má, podobně jako zinek, vysoký vliv na živé organismy, neboť se vyskytuje v řadě enzymatických cyklů nezbytných pro správnou funkci životních pochodů, jako například metabolismus sacharidů, vytváření kostní hmoty, krvetvorba či fungování nervového systému.

Nikl je stříbrobílý silně lesklý kov, který se typicky využívá v mobilních telefonech v ocelových slitinách. Mobily obsahují nikl také v již nepoužívaných NiCd či stále se ještě vyskytujících NiMH akumulátorech. Nikl se též využívá k elektrolytickému poniklování některých kovových a plastových částí. Pro lidský organismus je toxický a jednoznačně negativní. Největší nebezpečí spočívá v jeho podobnosti s kobaltem, který je naopak pro lidské tělo nezbytný. Nikl ve větších koncentracích způsobuje rakovinu a dokáže negativním způsobem během těhotenství ovlivnit vývoj lidského plodu

Olovo je vysoce toxický kov s velmi nízkým bodem tání a vysokou odolností proti korozi. Do mobilních telefonů se dostává hlavně díky pájce (Sn-Pb), a to při vytváření vodivých spojů mezi komponentami na deskách plošných spojů v mobilních telefonech. Většina výrobců mobilních telefonů však v současné době již pájky obsahující olovo nepoužívá. Olovo je totiž silně nebezpečné zejména pro děti. Trvalá expozice jejich organismu, byť i velmi nízkým dávkám olova, může způsobit zpomalení duševního vývoje a nepříznivé změny v chování.

Oxid antimonitý se využívá jako zpomalovač hoření pro textilní a polymerové materiály, kalicí činidlo pro keramiku a glazury a jako pigment. V mobilních telefonech je využit právě jako zpomalovač hoření přítomný v plastech desek plošných spojů a v plastových krytech některých komponent.

Polyvinylchlorid je druhou nejpoužívanější umělou hmotou na světě, a to zejména díky velmi levné a snadné výrobě i příznivým fyzikálním vlastnostem tohoto polymeru. PVC je rizikové zejména kvůli tomu, že 57 hmotnostních procent tvoří jedovatý chlór. Při spalování PVC tak mohou do ovzduší uniknout jedovaté látky jako chlorovodík (HCl), hexachlorbenzen (HCB), polychlorované bifenyly (PCB), furany a dioxiny. Všechny tyto látky jsou toxické, karcinogenní a narušují funkci endokrinního systému.

Rtuť byla dříve v malém množství využívána ve formě rtuťových par ve fluorescenčních trubicích osvětlujících displej mobilního telefonu. V současné době ale již není v mobilních telefonech přítomna.

Tekuté krystaly jsou pevnou formou polycyklických aromatických uhlovodíků, která je citlivá na elektrické pole. Mobilní telefon obvykle obsahuje několik miligramů těchto krystalů uzavřených mezi dvě tenké skleněné desky LCD obrazovky. Při spalování či tavení LCD se mohou do ovzduší uvolňovat polycyklické aromatické uhlovodíky, halogeny, dioxiny a furany. Všechny tyto látky jsou pro lidské tělo vysoce toxické.

Recyklace elektroodpadů a zákon
Ještě před několika lety byla recyklace a sběr elektroodpadů pouze projevem dobré vůle některých ekologicky smýšlejících firem. Stejně tak upouštění od využívání některých toxických látek ve výrobě patřívalo spíše k prestižním než zákonem požadovaným aktivitám. Před pár lety se však situace změnila a v České republice a Evropské unii existují právní normy, které nakládání s elektroodpady a některými toxickými látkami upravují.

PaeDr. Jaroslav Brabec
nezávislý expert, soudní znalec
E-mail: jaroslav.brabec@quick.cz
Foto: Z propagační akce projektu „Den mobilní etikety“, kterou uspořádal mobilní operátor T-mobile na Náměstí Republiky v Praze v dubnu letošního roku k recyklaci mobilních telefonů, Foto archiv redakce.

Zdroj: OF 11/2008