Více času na podstatné

Mohu jen tak pokácet strom?

13.02.2009 13:41

„V naší vesnici začali kácet stromy na návsi. Dá se tomu nějak zabránit?“ Dotaz, případně stížnost podobného typu jsou stále častější a je to dobře. Lidé se probouzejí z lhostejnosti a začínají si uvědomovat, že něco zmohou. Dřevina přestává být jen „nějakým stromem“, případně pouhým estetickým doplňkem, ale je vnímána jako součást životního prostředí, které chráníme, a tedy musíme chránit i onu dřevinu. Už méně je v obecném povědomí zakotveno, jak to účinně dělat.

Zákon chrání dřevinu nejen před pokácením, ale i před poškozením. Takovým poškozením je přitom každý nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejích ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí její odumření. Za takový přestupek může fyzická osoba dostat pokutu do 10 tisíc Kč, poškodí–li skupinu dřevin, pak do 50 tisíc Kč. Právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti přitom hrozí pokuta až 500 000 Kč.

Rozhodne-li se občan zbavit se dřeviny rostoucí na jeho vlastním pozemku, měl by vědět, za jakých podmínek je to možné. Bez povolení může pokácet strom, který ve výšce 130 cm má obvod kmene do 80 cm, nebo vyklučit křoviny v souvislém porostu do plochy 40 m2. Neplatí to ovšem pro právnické osoby  - právnická osoba musí žádat o povolení k pokácení dřeviny jakékoliv velikosti, stejně jako ke smýcení keřových porostů bez ohledu na velikost plochy, kterou zaujímají. Bez povolení může občan kácet i v případě krajní nouze, např. hrozí-li bez jakýchkoli pochybností bezprostředně škoda na životě či na zdraví nebo majetková škoda značného rozsahu. V takovém případě ovšem musí zásah do 15 dnů oznámit písemně orgánu ochrany přírody, tedy obecnímu úřadu. Povolení není třeba ani ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při jejich výchovné probírce, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů.  Záměr kácet z těchto důvodů musí být oznámen obecnímu úřadu nejméně 15 dnů předem s tím, že toto oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.Obecní úřad může takové kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud by odporovalo požadavkům na ochranu dřevin.Ve všech ostatních případech je nutno mít rozhodnutí obecního úřadu a v žádném případě nestačí ústní a dokonce ani písemný souhlas pana starosty. Je rovněž třeba vědět, že obecní úřad může vydat rozhodnutí o povolení kácení jen na žádost vlastníka pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka, nikoli z vlastní iniciativy.

Vzor žádosti: ZDE

 

Zdroj: www.cizp.cz