Více času na podstatné

MPO vyhlásilo zakázku malého rozsahu na "Zpracování návrhu aktualizované SEK"

02.06.2011 09:03

Název projektu: Procesní a informační integrace pro zkvalitnění výkonu státní správy v oblasti energetiky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 1,66 mil. Kč

Předmětem veřejné zakázky je návrh aktualizované Státní energetické koncepce ČR (SEK), na základě paralelně zadaného zpracování podkladů. Nedílnou součástí je zpracování podkladů pro metodiku opakovaného zpracovávání Státní energetické koncepce ČR (SEK) pro potřeby státní správy. Zadavatel přitom má zájem získat podporu při koordinaci prací na jednotlivých zakázkách na podporu aktualizace SEK. Zpracovatel naváže na vypracované podklady v rámci smluv MPO a zajistí provázanost a kompatibilitu analýz s těmito podklady:
1. „Expertní posudek průchodnosti předpokladů v oblasti bilance zdrojů, výroby, spotřeby elektrické energie do roku 2060“
2. „Tvorba předpokládaných scénářů prognózy vývoje energetiky pro aktualizaci Státní energetické koncepce“ s horizontem do roku 2060.
3. „Srovnávací analýza zpracovaných scénářů prognózy vývoje energetiky, pro zajištění plnění cílů aktualizace Státní energetické koncepce“ s horizontem do roku 2060
4. „Analýza socioekonomických dopadů zpracovaných variant předpokládaného vývoje energetiky pro aktualizaci Státní energetické koncepce“
5. „Vypracování komplexní podkladové studie variantního řešení aktualizace Státní energetické koncepce se zahrnutím základních specifikací souboru nástrojů pro zajištění plnění cílů aktualizace Státní energetické koncepce“

 

Přílohy ke stažení: Výzva k podání nabídek

 

Související výběrová řízení:

Zakázka malého rozsahu "Zpracování metodiky aktualizace SEK"

Zakázka malého rozsahu "Zpracování návrhu optimální varianty vývoje teplárenství"

Zakázka malého rozsahu "Zpracování vyhodnocení platné SEK vč. benchmarkingu"

Zpracování metodiky analýzy palivo-energetických vstupů a hodnocení socioekonomických dopadů