Více času na podstatné

MZe k problematice plánů povodí

04.10.2011 09:37

Plány dílčích povodí:

V souvislosti s nově stanovenou strukturou zpracování plánů povodí pro druhé plánovací období zastupují plány dílčích povodí koncepční dokumenty „plány oblastí povodí“, využívané v prvním plánovacím období. Plány dílčích povodí pořizují správci povodí dle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Schvalují je dle své územní působnosti kraje. Plány dílčích povodí doplňují národní plán povodí o podrobné údaje a návrhy opatření, které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí povodí na základě zjištěného stavu povrchových a podzemních vod, hodnocení povodňových rizik, potřeb užívání vodních zdrojů, a časový plán jejich uskutečnění. Základní obsah plánu dílčího povodí dále upravuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Nově jsou plány dílčích povodí zpracovávány pro 10 dílčích povodí:

Národní plán povodí Labe je doplněn plány povodí pro pět dílčích povodí:

 • Plán dílčího povodí Horního a středního Labe
 • Plán dílčího povodí Horní Vltavy
 • Plán dílčího povodí Berounky
 • Plán dílčího povodí Dolní Vltavy
 • Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Národní plán povodí Odry je doplněn plány povodí pro dvě dílčí povodí:

 • Plán dílčího povodí Horní Odry
 • Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry

Národní plán povodí Dunaje je doplněn plány povodí pro tři dílčí povodí:

 • Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
 • Plán dílčího povodí Dyje
 • Plán dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje

 

Národní plány povodí

V reakci na připomínky Evropské komise (tzv. infringement) k implementaci rámcové směrnice 2000/60/ES byla pro druhé plánovací období, úpravou stávající legislativy (novela vodního zákona č.150/2010 Sb.), stanovena nová struktura zpracování plánů povodí. Aktualizace plánů povodí do roku 2015 bude probíhat ve třech úrovních - pro mezinárodní oblasti povodí (dále jen „mezinárodní plány povodí“), části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (dále jen „národní plány povodí“) a dílčí povodí. Národní plány povodí v 2. období zastupují koncepční dokument „Plán hlavních povodí“ využívaný v 1. plánovacím období. Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Schvaluje je vláda.

Národní plány povodí stanoví cíle pro:

 • ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů
 • ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha
 • pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb
 • pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

Národní plány povodí budou dále obsahovat souhrny programů opatření k dosažení uvedených cílů a stanoví strategii jejich financování. Základní obsah národního plánu povodí stanovuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Národní plán povodí Labe bude doplněn plány povodí pro pět dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe.

Národní plán povodí Odry bude doplněn plány povodí pro dvě dílčí povodí, a to pro dílčí povodí Horní Odry, dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Národní plán povodí Dunaje bude doplněn plány povodí pro tři dílčí povodí, a to pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčí povodí Dyje a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.

 

Plány mezinárodních oblastí povodí:

Podle článku 13.2 Rámcové směrnice zabezpečují členské státy, které sdílejí konkrétní mezinárodní povodí, zpracování jednoho mezinárodního plánu. Česká republika se v rámci aktivit Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním a Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje aktivně podílí na zpracování společných mezinárodních částí těchto 3 plánů:

Plán Mezinárodní oblasti povodí Labe

Část mezinárodní oblasti povodí Labe na území České republiky je vymezena dílčím povodím

a) Horní a střední Labe,
b) Horní Vltava,
c) Dolní Vltava,
d) Berounka a
e) Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe.

https://www.ikse-mkol.org

Plán Mezinárodní oblasti povodí Odry

Část mezinárodní oblasti povodí Odry na území České republiky je vymezena dílčím povodím

a) Horní Odra a
b) Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry.

https://www.mkoo.pl

Plán Mezinárodní oblasti povodí Dunaje

Část mezinárodní oblasti povodí Dunaje na území České republiky je vymezena dílčím povodím

a) Morava a přítoky Váhu,
b) Dyje a
c) ostatní přítoky Dunaje.

https://www.icpdr.org

 

Legislativa pro 2. plánovací období

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. – vybraná ustanovení dotýkající se plánování v oblasti vod (PDF, 316 KB)

Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí (PDF, 627 KB)

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (PDF, 695 KB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (PDF, 101 KB)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (PDF, 1 MB)

Nařízení vlády ze dne 3. října, o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky (PDF, 2 MB)

 

Další informace: Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území

 

Zdroj: MZe