Více času na podstatné

MZe připravuje aktualizaci Akčního plánu pro biomasu

16.11.2011 08:13

Ministerstvo zemědělství připravuje aktualizaci Akčního plánu pro biomasu v ČR jehož platnost končí rokem 2011. Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 (APB) je strategický dokument, který reaguje na vývoj v oblasti obnovitelné energie v Evropě, nové legislativní změny EU a ČR a zároveň reflektuje nové poznatky ve využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Hlavní cíle Akčního plánu pro biomasu jsou:

 • definovat a kvantifikovat udržitelný produkční potenciál zemědělské a lesní biomasy pro energetické účely,
 • popsat roli zemědělského půdního fondu (včetně travních porostů) a lesního půdního fondu při produkci energeticky využitelné biomasy v kontextu se základními funkcemi,
 • definovat množství energie, které lze různými způsoby získat pro výrobu elektřiny, tepla, biopaliv atd.,
 • analyzovat současný systém podpor získávání energie z biomasy a navrhnout systémové finanční nástroje pro jeho další rozvoj
 • analyzovat legislativní prostředí využití biomasy, popř. navrhnout opatření ke zlepšení využití biomasy pro výrobu paliv

Zdůvodnění aktualizace Akčního plánu pro biomasu:

 • vyhodnocení současného vývoje v oblasti OZE v ČR a zkušenosti z dosavadního APB 2009 – 2011,
 • mezinárodní závazky ČR: V rámci energeticko-klimatického balíčku schválila Evropská komise směrnici 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Tato směrnice, jež spadá do společné gesce Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva životního prostředí (MŽP), stanovuje cíl zajistit, aby podíl OZE v roce 2020 byl nejméně 20 % z celkové hrubé konečné spotřeby energie ve Společenství, přičemž cíl pro ČR v roce 2020 činí 13 %. Za účelem splnění závazných cílů EU byl přijat Národní akční plán pro OZE, jehož výstupy se promítnou do APB.
 • energetický přínos biomasy pro diverzifikaci a změnu palivového mixu české energetiky,
 • environmentální přínosy OZE,
 • sociální přínosy pěstování biomasy (zachování a zvýšení podílu zaměstnanosti na venkově),
 • posílení pozice Ministerstva zemědělství v sektorovém propojení rolí s MPO, MŽP.

Nově připravovaný APB vychází z principu efektivnosti, který má několik dimenzí při zohlednění potřebné produkce komodit pro zabezpečení 100% potravinové bezpečnosti státu. Princip nejvyšší efektivnosti zahrnuje:

 • efektivní využití zemědělské půdy pro výrobu potravin (princip udržitelnosti),
 • efektivním produkce (především pěstování rostlin) biomasy pro energetické využití při zohlednění ostatních funkcí půdy, jako je protierozní, protipovodňová, ochrana krajiny, biodiverzita, environmentálně-ochranné oblasti atd.,
 • energetická efektivnost přeměny a spotřeby biomasy.

Dílčí výsledky APB týkající se stanovení reálného potenciálu biomasy byly využity při přípravě nové Stání energetické koncepce ČR. Kompletní dokument APB bude dokončen do konce roku 2011 a počátkem roku 2012 bude předložen k projednání vládě ĆR.

 

Dokumenty ke stažení: Akční plán pro biomasu (pro rok 2009 - 2011)

 

Zdroj: MZe