Více času na podstatné

MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí

26.11.2014 18:12

NOVÁ VÝZVA! Dneškem začíná příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí. MŽP vyhradilo na projekty v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 20 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti mohou podávat školy, školská zařízení, kraje či obce až do 27. února 2015, a to osobně nebo poštou na Státní fond životního prostředí ČR.

„Tento program jsme obnovili po tříleté pauze. Od roku 2011 žádná podobná výzva vyhlášena nebyla. Těší nás tedy, že můžeme po této citelné mezeře právě otevřenou výzvou opět navázat a obnovit přerušenou podporu osvěty a vzdělávání v oblasti životního prostředí. Budovat a pěstovat správné povědomí veřejnosti a její pozitivní vztah k životnímu prostředí je stejně důležité jako podpora opatření vedoucích k jeho zlepšování. Jedině tak se nám podaří v budoucích generacích vytvořit či rozvinout zájem o stav a kvalitu životního prostředí, v němž žijeme,“ prozrazuje ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Cílem vypsané výzvy je zkvalitnění služeb v oblasti ekologického vzdělávání, osvěty a poradenství. Na to ministerstvo vyhradilo 8 milionů, které jsou určené zejména na pořízení technického vybavení do škol, didaktických a interaktivních modelů či pomůcek pro výuku. Jde např. o budování přírodních učeben, didaktické pomůcky, jako jsou meteostanice pro pozorování počasí nebo multimediální pomůcky pro výuku. Žadatelé z řad škol, školských zařízení, krajů či obcí mohou žádat o dotaci 50 000–500 000 Kč.

Dalších 12 milionů Kč vyčlenilo MŽP z prostředků SFŽP ČR na osvětové kampaně pro veřejnost, ekovýchovné projekty pro školy atp. u již plně zavedených programů a projektů s celorepublikovým významem, které dlouhodobě zlepšují povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a udržitelného rozvoje. Žadatelé musí doložit minimálně tříletou existenci své organizace a stejně jako v případě vybavení učeben i účelnost a hospodárnost navržených opatření. Na zkvalitnění vzdělávacích environmentálních projektů je možné žádat o podporu od 500 tisíc do 2 milionů Kč.

„Důležité ovšem je, aby zájemci žádosti podali včas. Učinit tak můžou prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetu (viz níže), a to buď osobně na podatelnu Státního fondu životního prostředí ČR, nebo poštou,“ upozorňuje ředitel fondu Petr Valdman. Podávání žádostí končí 27. února 2015 ve 12 hodin, rozhodující bude datum doručení na Fond, nikoliv na poštovním razítku. Prostředky budou poskytnuty úspěšným žadatelům v těchto oblastech:
 

III.1. Vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP


Podprogram je zaměřen na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP) prostřednictvím podpory technického a materiálového zázemí učeben environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálních poraden.

O podporu je možné žádat na materiální a provozní vybavení environmentálních vzdělávacích učeben a poraden, a to především:

- pořízení technického vybavení vycházející z EVVO a EP
- pořízení interiérových didaktických a interaktivní modelů a prvků
- pořízení exteriérových materiálů a pomůcek investičního charakteru


Relevance využití pořizovaného vybavení k EVVO a EP se dokládá v Podrobném popisu projektu, který je povinnou přílohou žádosti. Příjemce musí být vlastníkem a uživatelem předmětu po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu. 

Pokud vybavení či předměty podpořené z tohoto Programu budou souviset s poskytovanými službami, musí být tyto služby poskytovány za cenu, která je v místě a čase obvyklá.

Tyto služby je možné realizovat pouze pro cílovou skupinu typu fyzické a právnické osoby, které jsou určeny k nepodnikatelským účelům (zejména fyzické osoby, školy, školská zařízení, kraje, obce).

U tohoto podprogramu je alokovaná částka ve výši 8 000 000 Kč.

 

III.2. Pilíře EVVO a EP


Cílem je podpora stabilizace klíčových EVVO a EP projektů a programů s nadregionálním dopadem, které jsou již plně zavedené, dlouhodobě přispívají k budování povědomí o problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Opatření je možné realizovat pouze pro cílovou skupinu typu fyzické a právnické osoby, které jsou určeny k nepodnikatelským účelům (zejména fyzické osoby, školy, školská zařízení, kraje, obce).

 

O podporu je možné žádat na:

- koordinaci dlouhodobých environmentálních osvětových, poradenských a vzdělávacích akcí, programů a kampaní, celorepublikového popřípadě nadregionálního významu a dosahu;
- koordinaci mezinárodních EVVO a EP projektů a programů realizovaných v ČR.

Environmentální akce, programy a kampaně k podpoře musí být žadatelem realizovány soustavně již nejméně po dobu tří let a zaměřeny na klíčová témata životního prostředí a udržitelného rozvoje. V rámci realizace osvětových a/nebo poradenských akcí jsou preferovány aktivity přímého kontaktu s cílovou skupinou a v rámci vzdělávacích programů se preferují moderní aktivní formy výuky.

U tohoto podprogramu je alokovaná částka ve výši 12 000 000 Kč.

 

Pro výběr akcí platí:

- akce musí být v souladu se strategiemi dle zaměření jednotlivých podprogramů viz Příloha č. III.2.;
- akce musí být v souladu s platnou krajskou koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „EVVO") a místní koncepcí EVVO, pokud je zpracována;
- akce musí mít prokazatelný přínos pro rozvoj kompetencí (znalostí, dovedností a postojů) v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a pro informovanost obyvatelstva v environmentálních otázkách;
- žadatel musí prokázat účelnost a hospodárnost navrženého opatření a činností a oprávněnost nákladových položek ve vztahu ke splnění stanovených cílů.

 

Ke stažení:

Dokumenty pro 9. výzvu

 

Zdroj: MŽP, SFŽP