Více času na podstatné

MŽP nabízí možnost čerpat prostředky na obnovu území postiženého povodní v roce 2009

17.02.2010 07:03

V pátek 12. února vydalo Ministerstvo životního prostředí v rámci národního programu Revitalizace říčních systémů Pravidla pro poskytování finančních prostředků na obnovu území postiženého povodní v roce 2009 a na budování preventivních opatření v těchto územích. Investiční a neinvestiční finanční prostředky budou poskytnuty na tato opatření:

1. Obnova přirozených funkcí vodních toků a přírodě blízkých protipovodňových opatření (T)

2. Obnova biodiverzity (U)

3. Obnova ČOV a kanalizací poškozených bleskovými povodněmi 2009 (W)

4. Obnova ekologické stability a retenční schopnosti krajiny (X)

5. Odstranění následků kontaminace půdy (Y)

6. Stabilizace a geologický průzkum sesuvů a skalního řícení (Z)

Finanční prostředky MŽP uvolní z rozpočtové kapitoly a budou poskytnuty ve výši až 100 % nákladů na obnovu u opatření T, U, W, X a Z, u opatření Z pak do výše 90 % prokazatelných nákladů na stabilizaci sesuvu, na průzkum a monitoring.

U opatření T, U, X, Y může být žadatelem kraj, obec, sdružení obcí, státní příspěvková organizace, organizační složka státu, fyzická a právnická osoba, která uplatňuje žádost o finanční prostředky na opatření a obnovu území postiženého povodní v roce 2009. Zájemci mohou podat žádost od 1. 3. do 30. 9. 2010.

U opatření W může požádat obec nebo právnická osoba vlastnící majetek ČOV v obci, která je uvedena v seznamu obcí, poškozených povodněmi v roce 2009. Zájemci mohou podat žádost od 1. 3. do 30. 9. 2010.

U opatření Z může žádat obec, kraj a Česká geologická služba. Zájemci mohou žádost předkládat do 15. 10.2010.

Na internetových stránkách MŽP najdete přesné znění Směrnice č. 2/2010 se základními kriterii pro posuzování žádostí a s postupem při předkládání žádostí, dále pak všechny potřebné formuláře.

 

Zdroj: mžp