Více času na podstatné

MŽP vyhlásilo novou výzvu z OPŽP zaměřenou na odpadové hospodářství

01.08.2017 10:20

Nově je tak možné získat evropské peníze zejména na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a další nakládání s odpady. Dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic. Úplnou novinkou je podpora energetického využití odpadů skrze pyrolýzu nebo zplyňování odpadů. O finanční podporu z 69. výzvy OPŽP mohou požádat zejména kraje, města, obce, ale i podnikatelské subjekty. Příjem žádostí potrvá od 1. září až do 1. prosince 2017.

Dotaci získají projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, svoz a separaci odpadu, např. sběrné dvory nebo třídicí linky. Nezanedbatelná částka půjde i na výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a bioplynové stanice. Úplnou novinkou v rámci programu OPŽP 2014-2020 je energetické využití odpadů skrze pyrolýzu, zplyňování nebo třeba výrobu paliv z ostatních odpadů, podpora výstavby a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nebo zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně využití fosforu. Financována bude i výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů za předpokladu, že nebudou skládkovány.

„Podporou dalšího zpracovávání odpadů chceme efektivně snižovat množství odpadů, které končí na skládkách. V České republice se materiálově využívá jen třetina odpadu, což je málo,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec a upozorňuje, že podle navrhované evropské legislativy budeme mít povinnost do roku 2025 recyklovat 60 % komunálního odpadu.

„S Evropskou komisí jsme se na konci loňského roku dohodli na podpoře nových forem zpracování odpadu, patří sem například inovativní a u nás ještě nerozšířená technologie pyrolýzy nebo zplyňování odpadu. Novinkou je také využití fosforu z čistírenských kalů, to jsou všechno technologické novinky, které nám sníží množství odpadů na skládkách,“ doplňuje ministra Brabce ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Alokace této výzvy činí 800 milionů korun, které budou poměrově rozděleny na dílčí alokace pro každou skupinu typových projektů, např. na sběrné dvory, třídící linky, bioplynové stanice, a to na základě požadavků na dotaci v rámci přijatých žádostí. Výzvy zaměřené na odpadové hospodářství se pravidelně těší velkému zájmu a počet došlých žádostí obvykle převyšuje vyhrazenou alokaci. Loni na podobné projekty vyčlenilo MŽP téměř 2 miliardy korun a i přes dodatečné zvýšení alokace se na bezmála třetinu žadatelů nedostalo.

U typových projektů, u kterých činí výše dotace 25 nebo 30 % způsobilých výdajů, budou moci úspěšní žadatelé kromě dotace využít i zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR. „Příkladem mohou být právě třídicí linky,“ vysvětluji ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že výše půjčky může pokrýt až sto procent způsobilých výdajů projektu. Přehledná tabulka s informacemi, jak velkou podporu lze na jednotlivé typové projekty získat, je pro žadatele k dispozici v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory. S přípravou žádostí pomůže zájemcům i návod na stanovení veřejné podpory.

V současném Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 byly vyhlášeny již 3 výzvy na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Státní fond životního prostředí ČR v nich obdržel 1 369 žádostí s požadavkem na 4,74 miliardy korun a z toho schválil 915 projektů za 3,06 miliardy korun.

 

Dokument ke stažení:

Dokumenty k 69. výzvě najdete zde.

Array