Více času na podstatné

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

17.07.2017 12:47

ECHA zařadila na Kandidátský seznam látku PFHxS. Dále byly aktualizovány záznamy pro bisphenol A a čtyři ftaláty přidáním vlastnosti endokrinního disruptoru pro lidské zdraví. Kandidátský seznam nyní obsahuje 174 látek.

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nyní zařazené nebo aktualizace látek na KS, jejich vlastnosti a příklady použití:

 

  1. Perfluorohexane-1-sulfonic acid and its salts (PFHxS): látka je vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB). Dosud není registrována podle nařízení REACH. Používá se např. jako změkčovadlo, povrchově aktivní látka, smáčedlo, inhibitor koroze a do pěnových hasicích přístrojů;
  2. 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A, BPA) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7), Francie navrhla jako látku s vlastnostmi endokrinního disruptoru pro lidské zdraví. BPA je již v KS zapsán z důvodu toxicity pro reprodukci. Používá se při výrobě polykarbonátu, jako tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice, antioxidant při zpracování PVC a při výrobě termopapíru;
  3. Benzyl butyl phthalate (BBP) – EC 201-622-7, CAS 85-68-7. Používá se do lepidel, tmelů a nátěrových hmot;
  4. Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) – EC 204-211-0, CAS 117-81-7. Používá se jako změkčovadlo v polymerech (PVC);
  5. Dibutyl phthalate (DBP) – EC 201-557-4, CAS 84-74-2. Používá se jako změkčovadlo v polymerech (PVC);
  6. Diisobutyl phthalate (DIBP) – EC 201-553-2, CAS 84-69-5. Používá se pro povrchové úpravy, plnidla, tmely, omítky, modelovací hmoty a polymery.

 

Evropská komise rozhodla identifikovat BBP, DEHP, DBP a DIBP jako endokrinní disruptory pro lidské zdraví podle čl. 57 písm. f) nařízení REACH. Tyto ftaláty jsou již zahrnuty do KS jako látky toxické pro reprodukci (kategorie 1B) a jsou rovněž uvedeny v příloze XIV nařízení REACH.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 174 SVHC látek, z nichž 43 látek již bylo zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům. Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců po jejím zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

 

Další informace:

 

 

Zdroj: MPO