Více času na podstatné

Nabídka dotací v oblasti omezování rizika povodní a zlepšování stavu přírody a krajiny

05.05.2010 07:44

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily XX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dvacátá výzva je určena pro projekty zaměřené na omezování rizika povodní a zlepšování stavu přírody a krajiny.

 

Žádosti budou přijímány od 17. května 2010 do 30. června 2010. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) je pro oblast podpory 1.3 - omezování rizika povodní vyhlášena ve výši 1 mld. korun, na oblast podpory 6.1 - implementace a péče o území soustavy Natura 2000 je vyhlášena ve výši 50 mil. korun, na oblast podpory 6.2 - podpora biodiverzity ve výši 500 mil. korun, na oblast podpory 6.3 - obnova krajinných struktur ve výši 500 mil. korun, na oblast podpory 6.4 - optimalizace vodního režimu krajiny ve výši 600 mil. korun (z toho 500 mil. korun na opatření realizovaná s cílem naplňování plánů oblastí povodí definovaných v Implementačním dokumentu OPŽP a 100 mil. korun na ostatní opatření), na oblast podpory 6.5 - podpora regenerace urbanizované krajiny ve výši 500 mil. korun a na oblast podpory 6.6 - prevence sesuvů a skalních řícení a monitoring je vyhlášena ve výši 300 mil. korun.

Dokumenty k XX. výzvě (text XX. výzvy OPŽP, hodnotící kritéria a příloha).

 

Zdroj: SFŽP