Více času na podstatné

Nakládání s odpady ve zdravotnických a sociálních zařízeních (ZKUŠENOSTI ČIŽP Z KONTROL)

12.01.2010 06:51

Česká inspekce životního prostředí provádí kontroly nakládání s odpady ve zdravotnických a sociálních zařízeních podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zaměřuje se především na plnění povinností původce odpadů a v případě, že původce nebo oprávněná osoba je rovněž provozovatelem zařízení na úpravu odpadů, i na tato zařízení (např. dekontaminační zařízení typu MEDISTER, VACUMET atd.). Inspekce vychází při kontrolách také z Metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného MŽP, odborem odpadů, v červenci 2007, které je praktickým návodem jak vhodným způsobem s odpady nakládat.
Zavedení vhodného systému nakládání s odpady, jejich třídění a shromažďování podle jednotlivých druhů a kategorií je především organizační záležitost. Zavedení jednotného systému významně přispívá ke správnému nakládání s odpady v rámci zařízení. Toto nakládání pak průběžně kontrolují příslušní pracovníci za podpory vedení zdravotnického zařízení. Je nutné trpělivě zaměstnancům vysvětlovat důvody třídění odpadů a přesvědčit je o správnosti stanovených a zaváděných postupů. Zavedený systém je nutné důsledně vyžadovat a kontrolovat. V následujícím přehledu uveďme nejčastější odpady, se kterými se můžeme ve zdravotnických zařízeních setkat.

 

Podle Katalogu odpadů se jedná o odpady:

Podskupina 18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí.
18 01 01* Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03*) – např. jehly, injekční stříkačky s jehlou, kanyly, bodce, ampule, pipety, skalpely, skleněné střepy, prázdné lékovky, zkumavky apod.
18 01 02 Části těla a orgány krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) – např. anatomický odpad (vlasy, nehty, zuby, tkáně, produkty potratu do 12 týdne těhotenství, biologický materiál včetně úklidu z míst vzniku anatomického odpadu).
18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce – např. biologicky kontaminovaný odpad (obvazy, pomůcky, infuze bez jehel, obaly od transfúzní krve, kontaminované materiály, osobní ochranné pomůcky), odpady kontaminované krví, výkaly a sekrety – tampony, pleny atd., všechen odpad z infekčního oddělení včetně zbytků jídla apod., odpad z laboratoří – mikrobiologické kultury, kontaminované obaly.
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce – odpady nesmí být kontaminovány a nemají žádnou nebezpečnou vlastnost, např. nekontaminované obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy, pleny. Sem patří i dekontaminovaný odpad (odpad zbavený infekčnosti v zařízení, které je schváleno příslušným krajským úřadem nebo ORP podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech).
18 01 06* Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky – např. chemikálie z laboratoří a látky, které vznikají při různých vyšetřeních.
18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06.
18 01 08* Nepoužitelná cytostatika – řadí se sem také i kontaminované obaly.
18 01 09* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 18 01 08 – řadí se sem také i kontaminované obaly.
18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče.

 

Další odpady, které souvisí s provozem zdravotnického zařízení, např.:

09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 04* Roztoky ustalovačů
09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
Podskupina 15 01, 20 01 – obaly podle složení, určení kategorie podle původního obsahu.

 

Třídění a shromažďování odpadů

Třídění odpadů podle druhů a kategorií je nutné přímo v místě konkrétního vzniku odpadů (pracoviště, oddělení). Odpady se musí ukládat do odpovídajících a označených nádob – povinnost definovaného označení nádob platí pro shromažďování nebezpečných odpadů, pro ostatní odpady lze označení nádob pouze doporučit. Jednotlivé sběrné prostředky na konkrétní druhy odpadu však musí být vždy od sebe navzájem odlišitelné, a to buď tvarem barvou nebo popisem (§ 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Toto platí jak pro odpady kategorie ostatní tak nebezpečné. Praxe ukazuje, že označení nádob podle druhů a kategorií i pro ostatní odpady je u původce důležité i žádoucí a má praktický význam.
ČIŽP se nejčastěji setkává se shromažďovacími prostředky (v místě vzniku) typu plastové pytle a plastové nádoby různých barev. Nádoby musí být pevně uzavíratelné a nepropustné pro jednotlivé druhy a kategorie odpadů. Třídění odpadů, aby mělo smysl, by mělo být prováděno s ohledem na další následné nakládání (konečný způsob odstranění odpadů). V případě jednotné koncovky (zařízení), které z hlediska technologie nevadí netřídění odpadů ze zdravotnických zařízení, má původce možnost požádat příslušný úřad o souhlas pro upuštění od třídění některých odpadů.
ČIŽP při kontrolách opakovaně zjišťuje, že mezi odpad kat. č. 18 01 04 nebo směsný komunální odpad (KO) kat. č. 20 01 03 jsou ukládány i odpady kat.č. 18 01 03*, např. obvazy, vaty od krve, hnisu atd. nebo i kat. č. 18 01 01* ostré předměty, např. jehly, bodce. Při kontrolách proto inspektoři provádějí namátkovou kontrolu obsahu i v kontejnerech na komunální odpad. Stačí nechat otevřít pytle na komunální odpad a nedostatky v třídění jsou často naprosto jasné.
Níže jsou uvedeny nejčastěji zjišťované nedostatky v třídění a shromažďování odpadů.
 

Třídění odpadů – nedostatky
- Odpady patřící pod kat. č. 18 01 03* jsou ukládány mezi kat. č. 18 01 04.
- Odpady kat. č. 18 01 03* a 18 01 04 jsou ukládány mezi komunální odpady.
- Netřídění ostatních odpadů – papír a karton, plasty a PET, sklo.
 

Shromažďování odpadů – nedostatky
- V místě nakládání s odpadem chybí identifikační list nebezpečného odpadu.
- Na shromažďovacím prostředku chybí uvedení katalogového čísla, konkrétní název nebezpečného odpadu.
- Na shromažďovacím prostředku chybí jméno a příjmení zodpovědné osoby za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
- Na shromažďovacím prostředku chybí grafické symboly nebezpečných vlastností odpadu.
- Nedostatečné množství nebo kapacita shromažďovacích prostředků.
 

Za zmínku stojí i požadavek na správné třídění ostatních odpadů. Ve zdravotnických zařízeních je nutné zavést i systém třídění ostatních odpadů, jako jsou např. papír a karton, plasty a PET, sklo. Zdravotnická zařízení by se měla seznámit se systémem zpětného odběru výrobků (např. baterie, zářivky a výbojky, elektrozařízení) a využívat jej. Pro mnohá zařízení může být tato cesta zajímavou úsporou nákladů.

 

Zabezpečení odpadů

Nebezpečné odpady často nejsou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Nebezpečné odpady jsou z místa vzniku (oddělení) odnášeny nejčastěji do dalších shromažďovacích prostředků, které jsou určeny k jejich přepravě – sudy, velkoobjemové kontejnery nebo jsou odnášeny na centrální shromažďovací místo nebo do skladu.
Zkušenosti z kontrol jsou i takové, že plastové pytle s odpady leží volně přístupné někde v rohu na nádvoří nebo před kontejnery nebo před skladem, než je obsluha uklidí. Toto ukazuje na špatnou organizaci práce, nezodpovědnost pracovníků, nedostatečnou kontrolu odpovědných zaměstnanců za nakládání s odpady v rámci areálu. Někdy je toto spojeno s nedostatečným počtem nebo kapacitou nádob, shromažďovacího místa, skladu. Stává se i to, že pytle s nebezpečným odpadem jsou ukládány (vhazovány) do jiných kontejnerů, např. určených pro ostatní odpady nebo volně k nim na zem. Nebezpečné odpady musí být v rámci areálu zdravotnického zařízení vždy shromažďovány takovým způsobem, aby nebyly volně přístupné návštěvníkům areálu. Kontakt neproškolené osoby s nebezpečným odpadem ze zdravotnických zařízení může mít i velmi vážné následky související jak se zdravím, tak životním prostředím.
Inspekce často zjišťuje, že nádoby pro nebezpečné odpady nejsou zabezpečeny před povětrnostními vlivy (nejlépe je mít uzamykatelný sklad nebo kontejnery zajistit např. víkem, zastřešením) a jsou umístěny i na nezpevněných plochách (rostlém terénu).
Důležité je rovněž dodržovat z vyhlášky č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, plynoucí povinnost pro nebezpečný odpad ze zdravotnických zařízení, že maximální doba mezi shromážděním odpadu a konečným odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin. V případě delších intervalů odvozů ke konečnému odstranění musí být odpad skladován při nízkých teplotách ve skladu k tomuto účelu schváleném. Teplota pro skladování nesmí překročit rozmezí 3 – 8 oC.

 

Zabezpečení odpadů – nedostatky
- Chybí zabezpečení nádob pro nebezpečné odpady před povětrnostními vlivy, zejména před přístupem srážkových vod.
- Chybí zabezpečení nádob a opadů před nežádoucím odcizením nebo únikem.
- Chybí zpevněná nepropustná podlaha při skladování nebezpečných odpadů.
- Chybí zajištění odpadů před přístupem cizích osob.
- Při následném uložení odpadů do odpovídajících nádob určených k přepravě chybí označení těchto nádob.


Identifikační list nebezpečného odpadu není jen formalita

Mezi nejčastější nedostatky patří zjištění, že shromažďovací prostředky pro nebezpečné odpady nejsou žádným způsobem označeny. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu chybí identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO). Ten je podstatným návodem a pomůckou pro původce a další osoby při nakládání s NO, protože obsahuje základní důležité údaje pro nakládání (např. opatření při manipulaci, shromažďování a při přepravě, vlastnosti odpadu, informace v případě nehod, havárií, požárech).
Povinnost označit shromažďovací prostředky pro nebezpečné odpady je povinností původce odpadů. Tyto prostředky mohou být současně i přepravními prostředky, na které se vztahují stejné povinnosti označení. V případě, že jiná společnost převezme odpady k přepravě, má povinnost zkontrolovat všechny doklady předané odesílatelem odpadů a stav přepravních prostředků včetně jejich označení (evidenční list přepravy nebezpečného odpadu – ELPNO, ILNO, označení nádob).

 

Přeprava

Přeprava odpadů ve vazbě na změnu § 24 zákona č. 34/2008 Sb. (platí od 12. 2. 2008) se týká nově i ostatních odpadů. Označení motorových vozidel přepravujících odpad písmenem „A“ je povinnost podle vyhlášky č. 374/2008 Sb. (platí od 1. 11. 2008). Povinnost se nevztahuje na vozidla M1 a N1. Samozřejmě pro nebezpečné odpady také stále platí § 40 zákona č. 185/2001 Sb. – evidence při přepravě nebezpečných odpadů.

 

Evidence odpadů

V oblasti vedení evidence odpadů se již závažné chyby podstatně snížily, protože situaci pomohly řešit nejrůznější počítačové programy. Evidenci odpadů musí původce archivovat po dobu pěti let, což se opomíjí (týká se to také všech dokladů, které s tím souvisejí – hlášení o produkci a nakládání s odpady, vedení průběžné evidence odpadů, dodací listy, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů, fakturace apod.). Tato povinnost platí pro ostatní i nebezpečné odpady. Mezi nedostatky evidence můžeme zařadit i případy, kdy nesouhlasí evidence s doklady nebo jsou odpady špatně zařazeny (u původce jinak než u oprávněné osoby, která odpad převzala).
Vyplňování ELPNO – je povinností původce správně a úplně vyplnit a předat doklad k přepravě. Inspekce provádí kontrolu i ve vazbě na další doklady – průběžná evidence, fakturace (zařazení odpadu, množství, předání oprávněné osobě). ČIŽP doporučuje nespoléhat na to, že „firma“ papíry za mě vyplní – v tom případě je vhodné pečlivě zkontrolovat správné a úplné vyplnění dokladů. Zde je potřeba zvlášť zdůraznit, že je nutné, aby v ELPNO byly vyplněny také časové údaje předání a převzetí odpadů.
 

Evidence odpadů – nedostatky
- Nejsou archivovány doklady – povinnost archivace je 5 let (platí jako pro nebezpečné, tak i pro ostatní odpady).
- Vyplňování ELPNO – povinnost původce (chybí datum, čas, zasílání na ORP).
- Špatné zařazení odpadů podle Katalogu.
- Nesouhlasí průběžná evidence nebo Hlášení a související doklady, např. faktury, dodací listy.

 

Předávání odpadů

Odpady lze předávat pouze osobě oprávněné k převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb. – ten, kdo přebírá odpady od původce do svého vlastnictví, musí mít souhlas příslušného KÚ. Zkontrolujte si proto také provozní řád takového zařízení (zda jsou povoleny příslušné odpady podle Katalogu odpadů) a dobu platnosti rozhodnutí.

Předávání odpadů – doporučení
- Zkontrolovat platnost rozhodnutí vydané pro oprávněnou osobu.
- Zkontrolovat rozhodnutí, provozní řád vydaný pro oprávněnou osobu z důvodu povolených druhů odpadů.
- Zkontrolovat si platnost všech vydaných rozhodnutí. Velmi často jsou rozhodnutí již neplatná (platnost skončila), např. se to týká souhlasu pro nakládání s nebezpečnými odpady, souhlasu pro upuštění od třídění odpadů.

Souhlas pro nakládání s nebezpečnými odpady pro původce – nedostatky
- Neplatný souhlas.
- Chybí katalogová čísla pro některé nebezpečné odpady.
- Chybí souhlas pro netřídění odpadů (nejčastěji pro kat. č. 18 01 01* a 18 01 03*).

 

Počet kontrol a počet pokut rok 2008

- 19 kontrol, z toho 2 kontroly u veterinářů – 7 správních řízení v právní moci
- celková výše pokut 155 000 Kč v právní moci
- 5 případů – chyběl souhlas k nakládání s NO
- 3 případy – nedostatky v evidenci a nesplnění ohlašovací povinnosti
- 1 případ – nezabezpečení odpadů
- 1 případ – netřídění odpadů

 

Počet kontrol a počet pokut k 30. 9. 2009

- 40 kontrol
- 10 správních řízení (3 zatím v právní moci)
- celková výše pokut 70 000 Kč v právní moci
- 5 případů – chyběl souhlas k nakládání s NO
- 4 případy – nedostatky v evidenci a nesplnění ohlašovací povinnosti
- 1 případ – nezabezpečení odpadů
- 6 případů – neoznačení grafickými symboly, chyběl ILNO
- 3 případy – netřídění odpadů

 

Ing. Petr Havelka
Ředitelství ČIŽP Praha
E-mail: havelka@cizp.cz
RNDr. Jana Antonínová
ČIŽP OI Brno

 

Zdroj: Odpadové fórum 1/2010