Více času na podstatné

Náměstek MPO Pavel Šolc hovořil na konferenci Dny českého stavebnictví o dostavbě JE Temelín

24.08.2012 09:11

Na setkání lídrů českého stavebnictví, které proběhlo pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, zastoupil ministra Martina Kubu jeho náměstek Pavel Šolc. Hovořil o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín a o skutečnostech, které s ní bezprostředně souvisejí. Zde jsou hlavní body jeho vystoupení:

"Investor, společnost ČEZ, a.s., předal 31. října 2011 třem kvalifikovaným dodavatelům zadávací dokumentaci a 2. července 2012 obdržel nabídky od tří kvalifikovaných dodavatelů (AREVA, Westinghouse a konsorcium Škoda JS a Rosatomenergo). Na základě vyhodnocení a schválení příslušnými statutárními orgány společnosti by mělo být v roce 2013 rozhodnuto o vítězi výběrového řízení a uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem. Otázky termínů dokončení jednotlivých bloků budou předmětem vyjednávání smlouvy, a i když máme představy o těchto termínech, nebylo by vhodné narušovat vyjednávací pozice jejich zveřejněním.

Lze chápat, že očekávání českých firem, spojená s rozšířením JE Temelín, jsou značná, nicméně by bylo vhodné připomenout, že samotná příprava je dlouhotrvající proces, který nebude mít okamžitý dopad, a v prvních fázích spíše zaměstná projekční a inženýrské společnosti z České republiky. Naší snahou je, aby, ať už bude vybranou společností kterýkoliv ze současných kvalifikovaných dodavatelů, bylo umožněno maximální zapojení českých firem, a to nejen, řekněme, v činnostech s nižší přidanou hodnotou, ale i ve speciálních dodávkách zařízení s vysokou přidanou hodnotou a know—how, které by neskončily projektem Jaderné elektrárny Temelín, ale byly by uplatnitelné i v budoucnu, a které by zpět přivedly mladé odborníky k technickým oborům.

Výstavba dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín (ETE) a jejich uvedení do provozu si vyžádá posílení infastruktury dopravní a energetické, jak z hlediska jejich kapacity, tak i jejich propojení.

Specifickou oblastí investic do dopravní infrastruktury je realizace opatření v okolí ETE, která přímo souvisejí s její dostavbou. Ta budou zaměřena zejména na výstavbu obchvatů a na realizaci místních opatření — upravené křižovatky, nové chodníky, světelné přechody a protihluková opatření. Součástí výstavby a modernizace dopravní infrastruktury musí být i řada opatření na ochranu životního prostředí.

Chystané rozšíření JETE vyvolá zároveň potřebu eliminace slabých míst její výstavby z hlediska dopravy. Pro posílení dopravní infrastruktury v oblasti jižních Čech bude mimořádně významná především dostavba dálnice D3 a rychlostní silnice R3, které mají propojit hlavní město Prahu s oblastí středních i jižních Čech a napojit Táborsko a Českobudějovicko na republikovou dálniční síť. Na jižním konci naváže tato komunikace na hraničním přechodu Dolní Dvořiště také na síť kapacitních komunikací Rakouska. V širších souvislostech realizace komunikace D3/R3 by měla také přispět k zatraktivnění přilehlého území pro investory a ke snížení nezaměstnanosti.

Z hlediska energetické infrastruktury s sebou výstavba třetího a čtvrtého bloku ETE a jejich uvedení do provozu nese značný problém, kterým je vyvedení elektrické energie a její připojení na elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR. To si vyžádá výrazné posílení přenosové soustavy, které bude investičně a především časově značně náročné.

Vzhledem k tomu, že elektroenergetická soustava, tj. zdroje elektrické energie a elektroenergetická přenosová soustava musí fungovat jako celek, je třeba s dostavbou ETE zajistit i vzájemnou provázanost lhůt přípravy a realizace souvisejících liniových staveb elektroenergetické přenosové soustavy.

V praxi však mezi dobou přípravy a realizace zdrojů a liniových staveb existuje nesoulad. To je dáno jednak skutečností, že rozvoj přenosové soustavy je reakcí na rozvoj spotřeby a rozvoj zdrojů, ale také extrémně vysokou časovou náročností přípravných procesů liniových staveb. Mezi ně patří vymezení a odsouhlasení koridorů pro výstavbu energetických liniových staveb, posuzování vlivu na životní prostředí, koordinace a soulad Zásad územního rozvoje projektem dotčených území jak na úrovni kraje, tak mezi dotčenými kraji s nutností koordinace při tvorbě územně — plánovací dokumentace mezi kraji a obcemi a získání práv k pozemkům dotčených stavbou."

 

 

Zdroj: MPO