Více času na podstatné

Národní inventarizace skleníkových plynů za rok 2008

25.01.2010 06:00

V roce 2008 vypustila Česká republika do atmosféry 141 miliónů tun emisí skleníkových plynů. Vyplývá to z národní inventarizace skleníkových plynů, jejíž výsledky odeslalo Ministerstvo životního prostředí Evropské komisi.

Oproti roku 2007 došlo k poklesu emisí o 4,1 %, což představuje snížení o 6 miliónů tun. V porovnání s rokem 1990 se emise skleníkových plynů propadly o 27,6 %. V rámci Kjótského protokolu se přitom Česká republika zavázala snížit v období let 2008 – 2012 emise o 8 % oproti roku 1990.

"Je rozhodně potěšující, že celkové emise skleníkových plynů byly v roce 2008 nejnižší od roku 1999. Nyní musí být snahou vlády zajistit, aby se nejednalo pouze o přechodný výkyv zapříčiněný nastupující hospodářskou krizí, ale o počátek trvale sestupného trendu v souladu s konceptem zelené ekonomiky. K tomu je nutné přijmout dlouhodobý strategický rámec tvořený především Politikou ochrany klimatu a udržitelně nastavenou Státní energetickou koncepcí“, říká ministr životního prostředí Jan Dusík.

V sektoru energetiky, včetně dopravy, se emise oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv snížily o celých 5 miliónů tun, další milión tun emisí ušetřil průmysl. Největší podíl na tomto snížení mají podniky zapojené do evropského systému obchodování s emisními povolenkami, které vypustily v roce 2008 o 8,3 % méně skleníkových emisí než v roce předchozím.

Poprvé od počátku 90. let 20. století poklesly emise z dopravy, přibližně o 0,5 miliónu tun. K mírnému nárůstu emisí došlo v sektorech zemědělství a odpadů. Při započtení uhlíku vázaného v dřevní hmotě se celkové emise sníží o další 4,8 miliónů tun, což je přibližně šestkrát více než v roce 2007, kdy se na bilanci výrazně projevily kalamitní těžby dřeva.

Nejvýznamnějším antropogenním skleníkovým plynem je oxid uhličitý, který se podílí na celkových agregovaných emisích České republiky v ekvivalentním množství oxidu uhličitého 85 %. Oproti předchozímu roku poklesl tento podíl přibližně o 1 %. Emise fluorovaných skleníkových plynů, metanu a oxidu dusného, které rovněž spadají pod Kjótský protokol, zůstávají v porovnání s rokem 2007 přibližně na stejné úrovni.

V příloze najdete souhrnné tabulky ze zprávy o emisních inventurách :

 

tiská zpráva MŽP