Více času na podstatné

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

16.08.2011 08:00

Energetický regulační úřad zveřejnil Národní zprávu České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010.

Zpráva zaznamenává podstatný pokrok, kterého dosáhl energetický trh České republiky v roce 2010. Na trhu s elektřinou se naplno projevila konkurence ve všech segmentech odběratelů. V případě domácností proběhlo v uplynulém roce čtyřikrát více změn doda vatele v porovnání s předchozím rokem. V ostatních kategoriích odběratelů byl zaznamenán dvojnásobný počet změn dodavatele. Ve většině případů se jednalo o přechod zákazníků od původních dodavatelů vertikálně integrovaných společností k alternativním dodavatelům. Doznívání hospodářské krize a nemožnost jednoznačně predikovat cenu silové elektřiny vedly ke vstupu nových účastníků a k větší konkurenci na trhu s elektřinou. Nemenší význam mělo i prohlubování integrace trhu v regionu střední Evropy: na všech hranicích s Českou republikou byl koncem roku aplikován přeshraniční vnitrodenní přenos.

Pro trh s plynem byla ve sledovaném roce charakteristická prudce se rozvíjející a prohlubující konkurence, která se dotkla všech segmentů zákazníků. Na liberalizovaném trhu rozvíjeli svoje aktivity další noví obchodníci s plynem, a to jak na straně dovozu, tak i na straně prodeje plynu zákazníkům. Nastavení jednotné úrovně vstupních tarifů provozovatele přepravní soustavy na všech hraničních bodech umožnilo rychlý nárůst počtu nových dodavatelů vstupujících na český trh s plynem a zároveň i vyšší využívání přepravní soustavy.

Tyto pozitivní změny probíhaly ruku v ruce s pokračujícím zdokonalováním primární i sekundární legislativy v sektoru energetiky, které již vycházelo z perspektivy náležité implementace tzv.třetího energetického balíčku.

 

Zpráva ke stažení ZDE