Více času na podstatné

Návrh aktualizované Surovinové politiky ČR

06.08.2012 08:20

Aktualizace dokumentu Surovinová politika České republiky je předkládána v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 26. června 2012 č. 468, kterým byl schválen Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2012 a o Přehled námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2013.

Aktualizace strategického dokumentu Surovinová politika České republiky je jmenovitě zmíněna v Programovém prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010, kde se uvádí: "Vláda schválí aktualizovanou Státní energetickou koncepci a novou surovinovou politiku, včetně implementace principů evropské strategie Raw Materials Initiative tak, aby byla zajištěna odpovídající surovinová a energetická bezpečnost ČR a vyvážený energetický mix."

 

Stát jakožto vlastník nerostného bohatství tímto dokumentem jasně deklaruje, že na těžební průmysl opět nahlíží jako na perspektivní odvětví, které zabezpečuje v mnoha případech strategické komodity, má zájem na dalším zpřesňování znalostí o svém nerostně surovinovém potenciálu a podporuje oblast vědy a výzkumu, především v segmentu materiálově úsporných technologií, stejně jako hledání nových surovin a nových moderních použití známých surovin.

 

Návrh surovinové politiky je formulován tak, aby umožnil těžebnímu sektoru potřebný rozvoj, což je jednak v souladu s evropskou iniciativou Raw Materials Initiative a jednak je podpora dynamiky těžebního průmyslu žádoucí z důvodu znovunastartování české ekonomiky v pokrizovém období. Právě těžební průmysl, jakožto sektor, jehož produkty představují základní vstupy pro téměř veškerý průmysl i energetiku, má silnou multiplikační schopnost generovat nové podnikatelské i pracovní příležitosti, disponuje schopností pomoci znovunastartovat ekonomiku.

Aktualizace platné surovinové politiky je zpracována s ambicí vytvořit koherentní strategii pro období následujících 20 let, která vytyčí mantinely pro využívání nerostných a druhotných surovin, jak z domácích, tak i zahraničních zdrojů. S ohledem na fakt, že se světový trh s nerostnými surovinami dynamicky mění, předpokládá se, že do pěti let od schválení nové státní surovinové politiky bude vyhodnoceno její plnění. Surovinová politika je aktualizována ve vazbě na aktualizaci Státní energetické koncepce, protože musí vytvořit reálné předpoklady a surovinové zázemí pro její naplnění.

 

Strategické cíle a opatřeni v oblasti nerostných surovin

1. Vytvářet podmínky k zajištění potřeb České republiky nerostnými surovinami

surovinová politika, SEK, průmyslová politika, státní politika životního prostředí, geologický průzkum, moderní, funkční a vymahatelné horní právo, informační systém, územní plánování, funkční komoditní trh

 

2. Vytvářet podmínky pro využití disponibilních zásob nerostných surovin

surovinová politika, krajské surovinové politiky, územní plánování, projektová činnost, geologický průzkum

 

3. Posilovat surovinovou bezpečnost státu

surovinová politika, KSEB, BS ČR, SEK, zahraniční politika, proexportní politika, strategické zásoby státu, bezpečnostní výzkum

 

4. Zajistit důslednou ochranu ložisek vyhrazených nerostů

moderní, funkční a vymahatelné horní právo, územní plánování

 

5. V maximální možné míře využívat domácí zdroje surovin

krajské surovinové politiky, územní plánování, doprůzkum území ČR moderními metodami, programy výzkumu a vývoje

 

6. Vytvářet podmínky pro úspěšnou realizaci ekonomické diplomacie v oblasti nerostných surovin

surovinová diplomacie, proexportní politika, smíšené komise, vytvoření specializované agentury pro geologický a ložiskový průzkum v zahraničí

 

7. Podporovat materiálově úsporné technologie

programy výzkumu a vývoje, evropské dotační tituly

 

 

 

Strategické cíle v oblasti druhotných surovin a opatření k jejich plnění:

1) Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami

Připravit Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami v případech, kdy to je technicky možné a ekonomicky rentabilní.

Definovat a začlenit pojem „druhotná surovina“ do právního řádu ČR. Iniciovat tento postup na úrovni EU.

Zahrnout technologie pro zpracování a využívání druhotných surovin mezi obory podporované investičními pobídkami.

Aktivně spolupracovat v orgánech EU (např. DG Environment, DG Enterprise, DG Trade) při řešení problematiky nežádoucího vývozu15 druhotných surovin (zejména kovů) ze zemí EU.

Podporovat zavádění dobrovolných dohod mezi státní správou a podnikatelskou sférou za účelem dobrovolného vytváření systémů zpětného odběru výrobků.

Analyzovat možnosti aplikace principů oběhového hospodářství a životního cyklu výrobků v právním a podnikatelském prostředí ČR a EU.

 

2) Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslu

Podporovat inovace a transfer vědy a výzkumu do oblasti zpracování a využívání druhotných surovin v rámci programů MPO.

 

3) Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí

Analyzovat podnikatelské prostředí v oblasti sběru a výkupu druhotných surovin z důvodů zprůhlednění trhu s druhotnými surovinami, snížení environmentálních rizik a plnění požadavků předpisů Evropské unie.

Podporovat na úrovni státní správy možnosti stanovení kvót pro využívání druhotných surovin pro stavební projekty financované ze státních prostředků.

Navrhnout využití ekonomických nástrojů pro zajištění rozvoje a plynulého hospodaření na trhu druhotných surovin.

Vytvořit podmínky pro vyšší využívání druhotných surovin např. formou podpory komoditních trhů apod.

Zpracovat návrh pro postupné zvyšování využívání TAP a dalších paliv vyrobených z druhotných zdrojů s cílem úspory primárních energetických surovin.

Vyhlásit výzvy na podporu projektů EVO v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Nastavit odpovídající výše podpory elektřiny z druhotných zdrojů na podporu projektů EVO.

 

4) Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR

Ověřit Pilotním projektem navržený systém vzdělávání pro oblast recyklace a využívání druhotných surovin pro vybrané stupně vzdělávání.

Rozšířit oblast vzdělávání a kvalifikací v oboru zpracování a využívání druhotných surovin.

 

5) Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR

Modifikovat systém statistického zjišťování a navrhnout efektivní systém kontroly statistických dat.

 

Nástroje využitelné v podmínkách České republiky

Mezi potenciálně využitelné nástroje v podmínkách ČR lze zařadit nástroje 1) ekonomické (nástroje, které využívají relativních změn cenových podmínek na trhu); 2) administrativní; 3) dobrovolné.

 

1) Ekonomické nástroje

Daňová zvýhodnění výrobků vyrobených z druhotných surovin:
- snížená sazba DPH pro výrobky vyrobené z druhotných surovin;
- spotřební daň na výrobky vyrobené z primárních surovin nebo výrobky, které lze pouze obtížně recyklovat.
Finanční pobídky pro firmy, které využijí při výrobě druhotné suroviny:
- finanční kompenzace vyšší ceny druhotné suroviny na vstupu do výroby.
Podpora zavádění ecodesignu ve firmách:
- dotace na implementaci tohoto nástroje do vnitropodnikových procesů.
Dotace a subvence (např. veřejné výdajové programy)
- na inovativní výrobní technologie
 na public relations týkající se podpory prodeje výrobků vyrobených z druhotných surovin

 

2) Administrativní nástroje

Povinnost zajistit určitý podíl druhotné suroviny ve výrobě.
Přednostní nákup výrobků vyrobených z druhotných surovin státem (resp. orgány státní správy a samosprávy):
- zvýhodnění dodavatelů ve výběrových řízeních
- stát jde „příkladem“.
Green public procurement:14
- nastavení kritérií pro výběrová řízení ve prospěch subjektů, které využívají druhotné suroviny ve výrobě.

 

3) Dobrovolné nástroje (resp. nástroje informační)

- organizace a provozování elektronických burz (bezplatné) jako doplněk stávajících fyzických burz,
- správa veřejného katalogu subjektů na trhu druhotných surovin (s možností filtrovat informace podle vybraných kritérií, např. podle komodit druhotných surovin, regionů, firem, ceny apod.)
- vydávání odborného periodika s aktuálními informacemi z trhu druhotných surovin, záměrů státu v oblasti druhotných surovin apod.