Více času na podstatné

Návrh Mechanismu systematického přezkumu účinnosti právních předpisů

13.11.2017 14:56

V současné době je přezkum účinnosti právních předpisů stanoven čl. 6 části B v Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA). Zároveň je obecně podchycen v § 22 kompetenčního zákona. Základní rámec k provádění ex post RIA je tedy nastaven, v praxi však příliš využíván není. Předkládaný materiál nastavuje jednotný mechanismus provádění přezkumu, který respektuje současné nastavení v OZ RIA. Zároveň tento proces přibližuje všem zpracovatelům.

Z výsledku dotazníkového šetření z května roku 2017 jasně vyplývá, že zpětný přezkum neprobíhá jednotně a systematicky. Zároveň byl, ze strany ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů, identifikován zájem o správné nastavení systému přezkumu.

Výchozím bodem je nezbytnost podrobit každý právní předpis kvalitnímu zhodnocení, a to jak z hlediska splnění cílů či souladu skutečných dopadů s předpokládanými, tak z hlediska časové relevantnosti. Každý přezkum by měl mít oporu z hlediska nastavení indikátorů a kritérií a plynule tedy navazovat na hodnocení dopadů regulace již ve fázi návrhu – tedy logické navázání na provedenou ex ante RIA (v podobě Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace).

Podstatou navrhovaného materiálu je zavedení systematického předkládaní ex post hodnocení vládě a rovněž jejich zveřejňování na internetových stránkách gestorů/zpracovatelů jednotlivých právních předpisů. Pouze komplexní proces hodnocení dopadů regulace, tedy vč. ex post RIA, poskytuje skutečný obraz o kvalitě regulace a posiluje legislativní proces.

Současně s návrhem zavedení systematického přezkumu je připravována metodika, která bude nápomocná všem zpracovatelům ex post RIA. Metodika vznikla ve spolupráci úzké pracovní skupiny a klade si za cíl srozumitelně a návodně provést zpracovatele jednotlivými kroky celého procesu zpracování přezkumu.

Návrh mechanismu systematického přezkumu účinnosti právních předpisů byl zpracován na základě opatření Implementačního plánu Strategického rámce pro rozvoj veřejné správy v ČR pro období let 2014 – 2020 pro Strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy (specifický cíl 1.2 Snižování regulatorní zátěže) – UV ze dne 27. 6. 2014 č. 680 a UV ze dne 5. 12. 2016 č. 1088.

Zpracování na základě uvedeného usnesení však není jediným důvodem. Podle  mezinárodního měřítka Česká republika dostatečně nevyužívá všech svých možností v oblasti zpětného přezkumu účinnosti právních předpisů. Na rozdíl od dobře ukotveného systému hodnocení dopadů navrhované regulace (ex ante RIA) vykazuje zpětné hodnocení dopadů regulace (ex post RIA) značné nedostatky, což potvrzují i poslední šetření OECD.

 

Dokument ke stažení:

Materiál

Příloha usnesení

Návrh usnesení