Více času na podstatné

Návrh na omezení čtyř klasifikovaných ftalátů podle nařízení REACH není odůvodněn

28.06.2012 13:58

Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal na základě koncensu stanovisko, že navrhované omezení čtyř klasifikovaných ftalátů (DEHP, DBP, BBP a DIBP) v předmětech není odůvodněné /Helsinky, 15.6.2012/.

V roce 2011 podala dánská kompetentní autorita návrh na další omezení užití 4 ftalátů v předmětech určených pro spotřebitele.

RAC na svém jednání dospěl k závěru, že dostupná data neindikují v současné době riziko z kombinované expozice čtyřem ftalátům (DEHP, DBP, BBP a DIBP). RAC je toho názoru, že existující regulační opatření a následné snížení použití v důsledku nutnosti žádat o povolení dále sníží expozici. Na základě těchto úvah dospěl RAC k závěru, že navrhované omezení není odůvodněné.

Výbor pro socioekonomickou analýzu při ECHA (SEAC) upozornil na trvalý pokles v používání těchto ftalátů v posledním desetiletí. Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat a bude dále posílen nutností žádat o povolení pro tyto čtyři ftaláty. S ohledem na nejistotu ohledně budoucí expozice RAC doporučil biomonitoring a sledování trendů v použití těchto čtyř látek.

Poprvé od přijetí nařízení REACH byl užit přístup hodnocení kombinovaných účinků látek. Je důležité si všimnout, že RAC nezpochybnil princip posouzení rizik při kombinované expozici, jestliže látky působí podobně. Například tyto čtyři ftaláty vykazují anti—androgenní vlastnosti.

V návaznosti na závěry RAC, že navrhované omezení nelze považovat za odůvodněné, SEAC dospěl k závěru, že nemá podklad pro podporu stanoviska na omezení, neboť riziko nebylo prokázáno. Návrh stanoviska SEAC bude předložen k 60—ti denní veřejné konzultaci, konečné stanovisko bude přijato nejpozději v prosinci 2012.

Další informace:

Webové stránky RAC a SEAC

Webová stránka k omezení

Stanovisko RAC bude dostupné na následující adrese

Návrh stanoviska SEAC bude předložen k veřejné konzultaci na následující adrese

 

Zdroj: MPO