Více času na podstatné

Návrh nařízení vlády, kterým se mění NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, jde do vlády

01.09.2011 11:29

Vláda 7. 9. 2011 projedná novelu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

 

Shrnutí hlavních cílů posuzované novely nařízení vlády:

  • Upřesnění a zjednodušení kategorizace zemědělských zdrojů (chovů).
  • Upřesnění kategorizace na základě sčítání kapacit zařízení podle již vydaného metodického pokynu.
  • Stanovení nových specifických emisních limitů u technologií, které i přes skutečnost,
    že splňují požadavky na BAT (Best Available Techniques) nejsou schopny splnit zpřísněné obecné emisní limity, které platí od nabytí účinnosti vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která nahradila vyhlášku č. 356/2002 Sb.
  • Úprava v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu provedená v souvislosti s přijetím zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.
  • Ošetření problematiky emisí pachových látek u některých skupin zdrojů s jejich významným výskytem, které stávající nařízení neřeší.
  • Odstranění formulačních nedostatků a  tiskových chyb.

 

Dokumenty ke stažení:

Text novely NV

Platné znění NV 615/2006 Sb.

 

Předkládací zpráva dále uvádí:

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, má za cíl zejména upřesnit a zjednodušit kategorizace zemědělských zdrojů, upřesnit kategorizace na základě sčítání kapacit zařízení podle již vydaného metodického pokynu, stanovit nové specifické emisní limity u technologií, které i přes skutečnost, že splňují požadavky na BAT (Best Available Techniques) nejsou schopny splnit zpřísněné obecné emisní limity, které platí od nabytí účinnosti vyhlášky č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která nahradila vyhlášku č. 356/2002 Sb., ošetřit problematiku emisí pachových látek u některých skupin zdrojů s jejich významným výskytem a rovněž odstranit formulační nedostatky a tiskové chyby.

Úprava v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu je provedena v souvislosti s přijetím zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem, který implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.  Dle čl. 13 odst. 2 uvedené směrnice má příslušný orgán zajistit, aby provozovatel přijal vhodná opatření za účelem předcházení plynným emisím a emisím prachu.

Důvodem zpracování návrhu nařízení je dále potřeba komplexního přepracování dosavadního nařízení za účelem nápravy některých nedostatků, které se vyskytly při aplikaci stávající právní úpravy.

Úprava v oblasti zemědělských zdrojů spočívá především ve zjednodušení kategorizace zdroje a v přehlednosti používaných emisních faktorů a snižujících technologií. Tato úprava by měla zajistit jednotný postup při kategorizaci zemědělských zdrojů a při zpracování výkazu o ročních emisích amoniaku. Dále byl aktualizován přehled snižujících technologií dle současných nejlepších dostupných technik. Přehled bude vydán ve Věstníku MŽP. Úpravy v příloze č. 2 zároveň vychází ze současně platného Göteborského protokolu, který je zaměřen na přijetí takových opatření, která prokazatelně vedou ke snížení emisí amoniaku ze zemědělských zařízení.

Zavedením sčítání jmenovitých tepelných výkonů/příkonů za účelem kategorizace pro ostatní stacionární zdroje dochází k sjednocení metodiky v kategorizaci všech zdrojů znečištění ovzduší. Obdobně se v § 4 odst. 6 a 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší za účelem kategorizace sčítají jmenovité tepelné výkony spalovacích zdrojů a podobně je to ve vyhlášce č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahující těkavé organické látky. Obecně byla snaha tento princip využívat. MŽP vydalo metodický pokyn, ve kterém sčítání zdrojů doporučuje.

Stanovení nových specifických emisních limitů u některých ostatních stacionárních zdrojů, vychází z vyhlášky č.205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, která nahradila vyhlášku č. 356/2002 Sb. Zpřísněné obecné emisní limity dané touto vyhláškou nebudou moci některé technologie plnit a to i přes skutečnost, že splňují požadavky na BAT (Best Available Techniques). Těmto technologiím byly stanoveny takové specifické emisní limity, které mohou být v rámci technických možností splněny, ale zároveň tak, aby byly dodrženy požadavky na kvalitu ovzduší.

V rámci řešení problematiky emisí pachových látek byly stanoveny dodatečné technické podmínky provozu u některých skupin zdrojů. Dodržením stanovených technických podmínek provozu lze zajistit přípustnou míru obtěžování zápachem v okolí zdroje. Tento systém je považován,  zatím, za nejefektivnější způsob omezení zápachu.

Zpřesněním kategorií a úpravou názvu některých skupin technologií došlo k jasnému vymezení stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, které podléhají regulaci z hlediska ochrany ovzduší. Tím se omezil počet malých zdrojů, které byly nesprávným stanovením kategorie zařazeny do středních zdrojů, ačkoliv neměly významný vliv z hlediska ochrany ovzduší. Následně tedy dochází ke snížení administrativní zátěže některých provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší.

Celkově návrh nařízení vlády vede ke zjednodušení stávající právní úpravy, větší srozumitelnosti v oblasti ostatních stacionárních zdrojů a jednoznačnější interpretaci tohoto nařízení.