Více času na podstatné

Návrh novely zákona o ochraně ovzduší Senát vrátil sněmovně

13.06.2011 08:26

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona  Senátu dne 17. 5. 2011 jako tisk 100/0.  Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal a schválil návrh dne 25. 5. 2011. Návrh byl Senátem projednán dne 8. 6. 2011 na 9. schůzi. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 221).

Pozměňovací návrh

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

V části druhé čl. III bod 2 upravit takto:

„2. V § 45 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) směsi minerálních olejů uvedených v odstavci 1 písm. b) určené jako palivo pro pohon vznětových motorů s metylestery řepkového oleje splňujícími kritéria udržitelnosti biopaliv, přičemž podíl tohoto metylesteru řepkového oleje musí činit nejméně 30 % objemových všech látek ve směsi obsažených,“.“.

 

 

Další informace: Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 278/4. Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2011 poslancům jako tisk 278/5.