Více času na podstatné

Návrh odpadové legislativy a dokončení aktualizace energetické koncepce patří mezi cíle nové vlády

05.08.2013 10:18
V oblasti životního prostředí bude vláda usilovat o racionální ochranu přírody a krajiny a o její rozvoj. Soustředíme se zejména na soustavné zlepšování kvality ovzduší, především v nejvíce zatížených regionech České republiky.
 
Vláda zajistí co nejrychlejší zahájení programu Nová zelená úsporám včetně jehofinancování s delší perspektivou. K tomu předpokládá, zejména v počáteční fázi, využítčástečně prostředky kumulované na účtech podniku Lesy ČR, s.p.
 
Za svoji prioritu považujeme dosáhnout co nejvyššího stupně čerpání zdrojů z Operačního programu Životní prostředí v tomto programovacím období. Pro období 2014 –2020 pak nastavit tento OP podle dohodnutých priorit a zjednodušit maximálně administraci pro žadatele. K tomu chceme vést diskusi se všemi zainteresovanými stranami. Bude i nadále pokračovat odstraňování starých ekologických zátěží s přihlédnutím k ekonomickým možnostem a připravíme konkrétní návrhy odpadové legislativy s cílemdodržování hierarchie nakládání s odpady.
 
Zaměříme se na zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, a to zejména vhodnou energetickou politikou, podporou aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, posílením technického vzdělávání, zlepšováním podnikatelského prostředí i exportních možností tuzemských firem a v neposlední řadě investicemi do klíčové dopravníinfrastruktury.
 
Dokončíme proces schvalování aktualizace Státní energetické koncepce a Státní surovinové politiky s cílem dlouhodobě zajistit stabilitu dodávek a cen energií.
 
Vláda zabrání další neefektivní podpoře obnovitelných zdrojů a prosadí změny, které zastaví nárůst příspěvku na obnovitelné zdroje.
 
 
Zdroj/dokument ke stažení: Programové prohlášení Vlády ČR