Více času na podstatné

Návrh revize směrnice EIA v současné podobě Česká republika nepodporuje

22.03.2013 06:26

Na zasedání Rady Evropské unie pro životní prostředí ministři životního prostředí sedmadvacítky diskutovali o směrnici EIA o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Představený návrh by podle MŽP pro Českou republiku znamenal velký zásah do národní legislativy, který by vedl ke zvýšení finanční a administrativní zátěže subjektů veřejné i podnikatelské sféry. Ve svém důsledku by snížil efektivitu procesu EIA. Návrh tedy v současné podobě Česká republika nepodporuje. Ministři také hovořili o přezkumu nařízení REACH a také o úpravách směrnice řešící problematiku emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů v dopravě.

Cílem předloženého návrhu revize směrnice EIA mělo být zjednodušení a posílení kvality procesu EIA a snížení administrativní zátěže jak na straně příslušných úřadů, tak na straně investorů. Představený návrh by ale pro Českou republiku znamenal velký zásah do národní legislativy, který by vedl ke zvýšení finanční a administrativní zátěže subjektů veřejné i podnikatelské sféry. Ve svém důsledku by snížil efektivitu procesu EIA. Česká republika proto požaduje, aby nové znění směrnice EIA zohledňovalo rozdílné národní systémy. Návrh tedy v současné podobě Česká republika nepodporuje, stejně jako drtivá většina ostatních členských států. V konkrétních případech Česká republika prosazuje takové změny, které významně negativně nezasáhnou do stávajícího českého legislativního rámce.

Ministři jednali také o úpravách směrnice řešící problematiku emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů v dopravě. Ministr Chalupa uvedl: „Návrh nepostihuje odpovídajícím způsobem problém produkce ILUC emisí[1] a není dostatečně podpořen analýzou dopadů. Česká republika nepovažuje za vhodné stanovovat ILUC emise globálně bez rozlišení oblasti, ve které je daná plodina pěstována. Problematické je pro nás rovněž omezení příspěvku biopaliv vyrobených z „potravinářské“ biomasy na 5 %, které by ČR znemožnilo splnit závazný 10% cíl obnovitelných zdrojů energie v dopravě.“

Ministři se věnovali také debatě o Zprávě Evropské komise o přezkumu nařízení REACH. „Povinnosti uložené při registraci látek významně zvýšily úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí“, uvedl ministr Chalupa. Nicméně některé části Zprávy jsou dle ČR nedostatečně propracované a zasloužily by si další pozornost - například hodnocení míry konkurenceschopnosti a podpory inovací, zhodnocení dopadů nařízení REACH na malé a střední podniky nebo konkurenceschopnost celé EU vůči třetím zemím.

Evropská komise dále v souvislosti s vyjednáváním v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) informovala o aktuálním vývoji a dohodě na evropské úrovni o úpravě systému emisního obchodování EU ETS v oblasti letectví. Podle ministra Chalupy úprava směrnice poskytne čas pro dosažení mezinárodní dohody, nicméně tato doba musí být jasně omezena. Po uplynutí této lhůty musí být podmínky pro všechny letecké dopravce stejné, tj. systém emisních povolenek pro letectví bude platit buď globálně či nikde.

Na okraj Rady se ministr Chalupa sešel s komisařem pro životní prostředí Janezem Potočníkem a diskutovali spolu o Operačním programu životní prostředí, připravovaných velkých projektech a problematice posuzování dopadů na životní prostředí. Ministr Chalupa komisaře informoval o stavu odpadového hospodářství v ČR a připravovaném novém zákonu o odpadech. Uskutečnily se rovněž bilaterální setkání se zástupci Velké Británie, Německa a Litvy.

 

Záznam ze zasedání Rady EU pro životní prostředí lze nalézt na https://video.consilium.europa.eu/

 

Čtěte také:

O evropské podpoře stavby dvou spaloven a projektů na omezení prašnosti v Moravskoslezském kraji jednal dnes v Bruselu český ministr životního prostředí Tomáš Chalupa s komisařem Janezem Potočnikem. Chalupa po schůzce řekl, že dohoda by mohla být uzavřena v horizontu týdnů. Ministerstvo životního prostředí chce také spustit pilotní projekt podpory alternativní městské dopravy ve třech oblastech, kde je nejzatíženější životní prostředí. Je to v Moravskoslezském kraji, v Brně a v Ústeckém kraji. Konkrétně by šlo o autobusy s nízkými emisemi. Více ZDE.

 

Zdroj: MŽP, ekolist.cz