Více času na podstatné

Návrh stanoviska Výboru EU pro průmysl, výzkum a energetiku k uplatňování technologie na zachycování a ukládání uhlíku v Evropě

27.08.2013 13:03

Návrh stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ke zprávě o provádění za rok 2013: vývoj a uplatňování technologie na zachycování a ukládání uhlíku v Evropě.

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že technologie zachycování a ukládání uhlíku je jedinou rozsáhlou a prokazatelnou technologií, která je v současnosti dostupná pro využití uhlíku z paliv k výrobě nízkouhlíkové elektřiny;
B. vzhledem k tomu, že zatímco v energetickém odvětví existují alternativy k fosilním palivům, v mnoha průmyslových odvětvích, jako je chemický, ocelářský, ropný či cementářský průmysl, může být značného snížení emisí dosaženo pouze prostřednictvím technologie zachycování a ukládání uhlíku;

1. domnívá se, že technologie zachycování a ukládání uhlíku může napomoci členským státům k využití jejich vlastních zásob na bázi uhlíku, a to v závislosti na poptávce, čímž přispěje také k rozmanitosti a bezpečnosti dodávek energie;

2. poznamenává, že pokud nebude zachycování a ukládání uhlíku zahrnuto do dlouhodobé energetické strategie, dojde k značnému podrývání národního, unijního i celosvětového úsilí v boji proti změně klimatu;

3. domnívá se, že závazný cíl, který EU v oblasti obnovitelné energie stanovila, má za následek nižší investice do technologie zachycování a ukládání uhlíku, a proto vyzývá v souladu s čl. 194 odst. 2 SFEU k technologicky neutrálnímu přístupu k energetickým cílům Unie 2030, aby tak byly zajištěny rovné podmínky a účinná hospodářská soutěž mezi různými nízkouhlíkovými energetickými technologiemi;

4. domnívá se, že podpora počátečních projektů, využívání zkušeností a sdílení znalostí jsou předpoklady pro rozvíjení podrobných dlouhodobých opatření na podporu technologie zachycování a ukládání uhlíku a že díky nim dojde ke snížení nákladů na zavedení této technologie; vyzývá proto, aby i nadále pokračovala mezinárodní spolupráce mezi průmyslovými odvětvími včetně inovativních malých a středních podniků a institucí s cílem zajistit uplatnění nejlepších možných postupů;

5. vyzývá Komisi a členské státy, aby se zabývaly hlavními překážkami, které brání zavedení technologie zachycování a ukládání uhlíku, jako je přidělování povolení a finanční podpory, zavádění dovednostní základny pro zachycování a ukládání uhlíku a vyvíjení a testování technologií účinného zachycování, přepravy a ukládání;

6. domnívá se, že pobídky a politická opatření by se měly zaměřit na ukázky projektů zachycování a ukládání uhlíku i na následné dlouhodobější funkční projekty a musí poskytovat větší jistotu investicím ze soukromého sektoru; domnívá se dále, že pobídky a opatření by měly být v rámci průmyslových výrobních procesů účinně rozděleny mezi odvětví výroby elektrické energie a technologie zachycování a ukládání uhlíku;

7. domnívá se, že ani nízká cena uhlíku, jíž se dosahuje díky systému EU pro obchodování s emisemi (ETS), ani následné příjmy plynoucí z prodeje povolenek z rezerv pro nové účastníky na trhu s emisemi (NER300) nebyly z podnikatelského hlediska pro počáteční dlouhodobé investice soukromého sektoru do technologie zachycování a ukládání uhlíku dostatečně atraktivní;

8. zatímco pokračuje diskuse o dlouhodobých strukturálních reformách obchodování s emisemi, vyzývá Komisi a členské státy, aby předložily doplňující politická opatření, na jejichž základě by první funkční projekty zachycování a ukládání uhlíku v EU byly uskutečněny do roku 2020;

9. domnívá se, že podpora na úrovni EU by měla mimo jiné pokračovat i prostřednictvím evropské průmyslové iniciativy v oblasti technologie zachycování a ukládání uhlíku a programu Horizont 2020;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily povědomí veřejnosti o technologii zachycování a ukládání uhlíku, a věří, že hlubší porozumění technologii zachycování a ukládání uhlíku je zásadní pro její veřejné přijetí, a tedy i pro její provádění;

11. je znepokojen skutečností, že článek 6 londýnského protokolu bude omezovat přeshraniční přepravu odpadu pocházejícího ze zachycování a ukládání uhlíku a následně bude tedy omezovat i potenciál této technologie v členských státech, které nemají prokazatelná úložiště; vyzývá proto smluvní strany, aby našly vhodné řešení, jako je například ratifikace pozměňovacího návrhu z roku 2009 k článku 9, a zabránily tak překážkám v zavádění technologie zachycování a ukládání uhlíku.

 

Dokument ke stažení:

NÁVRH STANOVISKA