Více času na podstatné

Návrh věcného záměru zákona o hluku

03.08.2012 13:21

Ministerstvo zdravotnictví předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí (zákon o hluku). Zákon nově zavádí ve shodě s přístupem řady evropských zemí institut hlukových zón, které představují odstupňovanou míru zdravotního rizika. Navrhují se čtyři hlukové zóny (A, B, C, D) vždy pro každý dopravní zdroj hluku, vymezené pro denní a noční dobu. Regulace stacionárních zdrojů hluku jako např. stroje, zařízení, průmyslové areály apod. zůstává založena na pevných hygienických limitech, a to jak ve venkovním, tak ve vnitřním prostoru chráněných staveb. Výjimku tvoří hluk ze stavební činnosti. Provozovatelům stacionárních zdrojů hluku se umožňuje navrhnout omezené ochranné hlukové pásmo svého zdroje s tím, že na své náklady musí poskytnout kompenzaci za způsobenou újmu. Více ZDE