Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

16.02.2011 06:44

Název: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 4.3.2011

Dokumenty ke stažení: materiál

Kontakt: eklep(zavináč)mze.cz, jindra.dlouha(zavináč)mze.cz

 

Cílem předložené úpravy je zejména snížení hodnoty směrných čísel roční potřeby vody v Příloze č. 12 vyhlášky. Pokles reálné spotřeby vody je dokladován v ročenkách Vodovody a kanalizace zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Snížením směrných čísel dojde ke spravedlivějšímu rozdělení nákladů zahrnovaných do ceny pro vodné a stočné na odběratele u neměřené a měřené pitné vody a u vypouštění odpadních vod.

Novela vyhlášky rovněž reaguje na změny souvisejících právních předpisů - jako je např. vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, technické normy ČSN i normy ISO, jakož i na změny předpisů Evropské unie. Ve svých ustanoveních novela promítá i technický pokrok v technologiích úpravy vody (zavedení nových ukazatelů jakosti surové vody) i nové možnosti analýz vody (usnadnění prací spojených s monitoringem jakosti pitné vody). Přijetím předložené novely tak dojde k usnadnění práce provozovatelů vodovodů a kanalizací i prací spojených s monitoringem jakosti pitné vody. 

Dalším cílem předložené novely je zajištění schopnosti samofinancovat obnovu vodovodů a kanalizací z prostředků obsažených v ceně pro vodné a stočné. Novela rovněž umožní i lepší kontrolu vlastníků vodovodů a kanalizací při celkovém vyúčtování nákladových položek ke kalkulaci ceny pro vodné a stočné.