Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

05.12.2011 11:38

Název předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů

Termín připomínek: 23. 12. 2011

Anotace: Vyhláška navazuje na změny provedené velkou novelou vodního zákona, upravuje možnost žádosti o zrušení spráce drobného vodního toku.

 

Správa vodních toků je činností vykonávanou na základě ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), který vymezuje povinnosti správců vodních toků. Velká novela vodního zákona, zákon č. 150/2010 Sb., toto vymezení upravila, některé z povinností zpřesnila a jednu povinnost doplnila. Soubor povinností vykonávaných v rámci správy vodních toků je ve vodním zákoně specifikován obecně. Způsob jejich provádění stanoví v souladu s § 47 odst. 3 zákona vyhláška Ministerstvo zemědělství č. 470/2001 Sb. Jedná se o provozní předpis používaný při faktickém výkonu správy vodních toků.

Zákon č. 150/2010 Sb. do vodního zákona mimo jiné zavedl pojem přirozeného koryta vodního toku a proces zrušení vodního díla a vytvořil tím předpoklady pro revitalizaci vodních toků. Ve vodním zákoně je i mimo jiné nově upravena i možnost požádat o zrušení činnosti správce drobného vodního toku. I na tyto změny předložená novela prováděcí vyhlášky reaguje.

S ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 470/2001 Sb. nabyla účinnosti již téměř před 10-ti lety a obě předchozí novely (vyhláška č. 333/2003 Sb. a vyhláška č. 267/2005 Sb.) se zabývaly spíše změnami její přílohy, kterou se stanoví seznam významných vodních toků, je nutné reagovat i na aktuální požadavky praxe. Jedná se zejména o vypuštění požadavku na zpracovávání plánu péče o koryto vodního toku a vlastní vodní díla, který se ukázal působením častých významných hydrologických jevů/mimořádných situací jako nesplnitelný, dále požadavku na zpřesnění některých ustanovení, zejména ve vazbě na odstraňování pouze závažné závady z vodního toku apod. Stejně tak i některé vodní toky ztratily charakter významných vodních toků a jiné jej naopak nabyly.

 

Dokumenty ke stažení: důvodová zpráva, materiál, příloha