Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

04.10.2011 08:46

Název předpisu: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.

Stav: připomínkové řízení

Termín: 24. října 2011

Kontakt: Helena.Arnoldova@eru.cz a Barbora.Ileckova@eru.cz

 

Předmětem vyhlášky č. 475/2005 Sb., v platném znění, je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů specifikace technických a ekonomických parametrů, kterými jsou podle zákona především náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a doba využití zařízení. Tyto technické a ekonomické parametry jsou stanoveny v příloze č. 3 vyhlášky a jejich dodržením je výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami stanovenými Energetickým regulačním úřadem.

Ukazatele v příloze č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb. zahrnují rovněž konkrétní příklady indikativních hodnot jednotlivých technických a ekonomických parametrů u vybraných technologií výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Komplexní definice těchto ukazatelů a specifikace indikativních parametrů umožňuje, aby z garance patnáctileté doby návratnosti investice nebyli vyloučeni výrobci, kteří překročí dílčí technický či ekonomický parametr, ale v kombinaci všech ostatních parametrů naplní předpoklady pro dosažení požadované doby návratnosti investice.

S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické a ekonomické parametry v čase měnit. Klíčovou oblastí v předkládané novele vyhlášky je aktualizace technicko ekonomických parametrů malých vodních elektráren, výroben využívajících energii bioplynu a fotovoltaických elektráren, jejichž měrné investiční náklady se v čase mění.. Parametry všech ostatních obnovitelných zdrojů zůstávají neměnné, protože z analýzy současného stavu nevyplynula nutnost tyto parametry měnit. Z uvedeného důvodu návrh vyhlášky upravuje pouze přílohu č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb.

 

Dále ERU navrhuje:

V příloze č. 3 je navržena změna indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů z důvodu technologického rozvoje technologií využívajících obnovitelné zdroje energie v posledních letech, a to především s ohledem na výši investic a předpokládané využití zdrojů. Pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů dochází ke změně technických a ekonomických parametrů z níže uvedených konkrétnějších důvodů:

  1. malé vodní elektrárny - měrné investiční náklady dosud realizovaných projektů byly ovlivněny volbou lokalit, kdy byly přednostně využívány příznivé lokality, popř. lokality, kde bylo možné využít dosavadních objektů, nebo alespoň dříve provedených stavebních úprav. V současné době jsou výhodné lokality již vyčerpány, a pokud nejsou využívány, brání tomu jiné než ekonomické důvody (právní spory apod.). S ohledem na růst cen dodávek technologie a stavebních prací, a zejména s ohledem na postupné vyčerpání dostupných „levných“ lokalit pro MVE a nutnost realizovat MVE v zcela nových lokalitách navrhujeme ponechat jedinou kategorii MVE, u které navrhujeme zvýšit měrné investiční náklady a ponechat využití hodinového fondu na nižší maximální hodnotě hodinového fondu.
  2. zdroje využívající bioplyn – odhadované investiční náklady u bioplynových stanic klesají, zejména z důvodu sériové výroby jednotlivých částí a instalace jednotek vyšších výkonů. Ke snížení cen došlo podle našich informací jak u kogeneračních jednotek, tak u fermentorů. Z těchto důvodů navrhujeme snížit investiční náklady nových zdrojů. Na základě podkladů od asociací dále navrhujeme snížení ročního využití primárního obsahu energie.
  3. fotovoltaické zdroje – v poslední době Energetický regulační úřad zaznamenal výrazný pokles investičních nákladů na výstavbu fotovoltaických zdrojů. Energetický regulační úřad na tento pokles reagoval již v roce 2010 novelou předmětné vyhlášky. V souladu s poslední novelou zákona č. 180/2005 Sb. je třeba zredukovat dělení zdrojů na jedinou kategorii do 30 kWp, u které je podmínkou získání podpory instalace na střechách budov. Na základě analýzy současných projektů, zohlednění vývoje trhu fotovoltaických komponent v roce 2012 a dalšího předpokládaného poklesu investičních nákladů, navrhujeme snížit celkové měrné investiční náklady. Roční využití navrhujeme ponechat na stávající úrovni.

 

Dokument ke stažení: ZDE