Více času na podstatné

Návrh vyhlášky kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

14.09.2010 07:52

N á v r h
VYHLÁŠKA
ze dne …….. 2010,
kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpi


Energetický regulační úřad stanoví podle § 12 odst. 3 k provedení § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů):

 

Čl. I
V příloze č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhlášky č. 409/2009 Sb., tabulka v části Fotovoltaika zní:

 

Charakteristika výrobny Celkové měrné investiční
náklady [Kč/kWp]
Roční využití instalovaného
špičkového výkonu
[kWh/kWp]
Do 30 kWp včetně  < 75 000 > 980
30 kWp až 100 kWp včetně  < 60 000 > 1 000
Nad 100 kWp  < 55 000 > 1 000

 

Čl. II

Přechodné ustanovení
Pro výrobny uvedené do provozu do dne nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů podle dosavadní přílohy č. 3 k vyhlášce
č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

Čl. III
Účinnost: Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2010.