Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se rušu vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob...

26.04.2011 07:22

Název: Návrh vyhlášky, kterou se zrušují vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, vyhláška č. 168/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, a vyhláška č. 152/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb

Termín: 2. 5. 2011

Anotace: Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu splnění požadavků Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS. Tato směrnice nově upravuje podmínky a požadavky na monitorování a posuzování jakosti vody ke koupání ve volné přírodě, rozsah a četnost její kontroly, způsob posuzování jakosti vod ke koupání, její klasifikaci a způsob informování veřejnosti.

Komentář: Ministerstvo zdravotnictví předkládá  návrh vyhlášky, kterou se zrušují vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, vyhláška č. 168/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, a vyhláška č. 152/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb.

Návrh vyhlášky je předkládán z důvodu splnění požadavků Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.  Tato směrnice nově upravuje podmínky a požadavky na monitorování a posuzování jakosti vody ke koupání ve volné přírodě, rozsah a četnost její kontroly, způsob posuzování jakosti vod ke koupání, její klasifikaci a způsob informování veřejnosti. 

V souladu s čl. 3 této směrnice  je povinností každého členského státu každý rok určit veškeré vody ke koupání, seznam těchto koupacích vod před koupací sezonou předepsanou formou zveřejnit a na základě připomínek veřejnosti tento seznam případně upravit.

Vzhledem k předpokladu, že seznam koupacích míst se bude každoročně měnit,  bude  stávající vyhláška nahrazena nižším právním aktem - „Seznamem vod ke koupání“, který bude každoročně před zahájením koupací sezony předkládán  formou opatření obecné povahy veřejnosti k připomínkám. Tímto krokem nebude nutno zahajovat legislativní proces při každé změně výčtu koupacích míst.  

Vzhledem k plnému nahrazení daného předmětu právní úpravy jiným, tj. výše uvedeným seznamem, Ministerstvo zdravotnictví navrhuje uvedenou vyhlášku zrušit, a to formou předložené derogační vyhlášky.  Účinnost této vyhlášky se navrhuje stanovit dnem jejího vyhlášení. Vyhláška by měla nabýt účinnosti současně s novelou zákona č. 258/2000 Sb., projednávanou jako senátní tisk č. 60, neboť touto novelou bude zrušeno zmocnění pro úpravu seznamu povrchových vod využívaných ke koupání vyhláškou a seznam bude nadále vydáván v režimu § 6g zákona o ochraně veřejného zdraví. S vydáním seznamu povrchových vod využívaných ke koupání se počítá k datu zrušení vyhlášky tak, aby byl vytvořen podklad pro plnění úkolů krajským hygienickým stanicím podle § 82a.

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem ČR, mezinárodními smlouvami, jimiž je ČR vázána a ani s právními předpisy Evropské unie a je v souladu s právem Evropské unie.

Navrhovaná vyhláška je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je připravena tak, aby vyhovovala zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona.

Navrhovaná právní úprava nebude mít hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky; rovněž nebude mít sociální dopad a dopad na rovnost mužů a žen a na životní prostředí.

Obsahem návrhu vyhlášky je nezbytná změna legislativně-technického charakteru, spočívající ve zrušení nahrazovaného právního předpisu seznamem, a proto je uplatněna výjimka podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (usnesení vlády ze dne 13. srpna 2007 č. 877) a RIA není vypracována.

 

Dokument ke stažení ZDE