Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

10.10.2011 13:17

Název předpisu: Návrh vyhlášky o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Termín:  30. 10. 2011

Anotace: Ministerstvo životního prostředí je předkladatelem návrhu vyhlášky o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Jedná se nový právní předpis zpracovaný na základě zmocnění podle § 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1, § 96 odst. 8 a k provedení § 97 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 150/2010 Sb.  Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. provedla změny ve zmocněních a předpokládá vznik dvou prováděcích předpisů – vyhlášky a nařízení vlády. Platná vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových č. 293/2002 Sb. má být proto zrušena a její část nahrazena předloženým návrhem vyhlášky nové, další část pak nahradí nové nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod. V oblasti regulace se jedná o formální, nikoliv věcnou změnu právní úpravy.

Dokumenty ke stažení:

předkládací zpráva, důvodová zpráva, materiál, příloha