Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

13.05.2013 09:32

Návrh reaguje na novelu vodního zákona, kde došlo ke změně předmětu evidence. Kromě toho návrh provádí úpravy související se změnami v používané terminologii a se zrušením Zemědělské vodohospodářské správy. Vyhláška přesně stanoví přehled všech evidencí v působnosti resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a výčet údajů evidovaných podle této vyhlášky, které se zpracovávají, předávají a ukládají do informačního systému veřejné správy. Součástí vyhlášky je navíc kromě resortní odpovědnosti za uvedené evidence stanovena také přímá gesce odborně způsobilých subjektů v jednotlivých resortech zodpovědných za sběr a evidenci dat v rámci svých provozních informačních systémů. Termín připomínek je stanoven na 31. května 2013. Více ZDE