Více času na podstatné

Návrh vyhlášky o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

08.12.2011 08:39

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky, která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který byl vydán ve Sbírce zákonů dne 29. listopadu 2011.

Nový chemický zákon nahrazuje stávající právní úpravu, tzn. zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně zrušuje i stávající vyhlášku č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, která je prováděcím právním předpisem k tomu zákonu. Nová vyhláška bude představovat přechodnou právní úpravu a její platnost bude omezena na dobu do 31. května 2015, kdy začne platit v plném rozsahu pro členské státy přímo použitelné nařízení (EU) č. 1272/2008.

 

Název předpisu: Návrh vyhlášky o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

Termín připomínek: 28. prosince 2012

Kontaktní email: info@tretiruka.cz

Dokumenty ke stažení: materiál, příloha