Více času na podstatné

Návrh zákona o státním rozpočtu ČR z pohledu životního prostředí

03.09.2013 14:11

Vláda zítra projedná návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014. Návrh státního rozpočtu na rok 2014 je předkládán jako schodkový v objemu příjmů 1 082,4 mld. Kč a v objemu výdajů 1 192,4 mld. Kč. Zástupci zaměstnavatelů, odborů a vlády, tzv. tripartita, bude jednat o státním rozpočtu na příští rok 20. září. Níže uvádíme vybrané informace ve vztahu k oblasti životního prostředí.

 

CELKOVÝ PŘEHLED  VÝDAJŮ  STÁTNÍHO  ROZPOČTU PODLE  KAPITOL
Číslo kapitoly K a p i t o l a V ý d a je
c e l k e m v Kč
301 Kancelář prezidenta republiky 347 368 000
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1 125 936 000
303 Senát Parlamentu 522 675 000
304 Úřad vlády České republiky 745 028 364
305 Bezpečnostní informační služba 1 148 104 000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 5 628 207 668
307 Ministerstvo obrany 42 167 563 873
308 Národní bezpečnostní úřad 307 809 136
309 Kancelář veřejného ochránce práv 97 407 000
312 Ministerstvo financí 16 152 133 377
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 523 682 616 207
314 Ministerstvo vnitra 53 547 866 638
315 Ministerstvo životního prostředí 13 006 683 723
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 11 727 386 479
321 Grantová agentura České republiky 3 464 702 000
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 270 146 334
327 Ministerstvo dopravy  36 030 576 166
328 Český telekomunikační úřad 747 505 814
329 Ministerstvo zemědělství 49 774 516 181
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 135 263 302 547
334 Ministerstvo kultury 10 129 233 780
335 Ministerstvo zdravotnictví 6 699 243 968
336 Ministerstvo spravedlnosti 22 055 717 079
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 158 485 880
344 Úřad průmyslového vlastnictví 161 394 153
345 Český statistický úřad 930 807 114
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2 775 535 670
348 Český báňský úřad 123 450 550
349 Energetický regulační úřad 199 080 780
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 245 124 240
355 Ústav pro studium totalitních režimů 154 417 532
358 Ústavní soud 167 529 080
361 Akademie věd České republiky 4 561 331 000
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 55 466 500
374 Správa státních hmotných rezerv 2 161 799 020
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 380 840 100
376 Generální inspekce bezpečnostních sborů 277 755 320
377 Technologická agentura České republiky 2 566 415 000
381 Nejvyšší kontrolní úřad 498 757 000
396 Státní dluh 68 000 000 000
397 Operace státních finančních aktiv *) 1 642 200 000
398 Všeobecná pokladní správa 141 705 390 692
  C E L K E M  1 192 407 508 965
     
*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

 

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí
      v Kč
Souhrnné ukazatele    
Příjmy celkem 10 728 700 516
Výdaje celkem 13 006 683 723
Specifické ukazatele - příjmy  
Daňové příjmy 5) 900 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10 727 800 516
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem   8 513 672 516
  příjmy z prostředků finančních mechanismů   243 750 000
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem   1 970 378 000
Specifické ukazatele - výdaje  
Ochrana přírody a krajiny 699 500 000
Technická ochrana životního prostředí 5 364 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší 3 460 000 000
Ostatní činnosti v životním prostředí 3 483 183 723
Průřezové ukazatele    
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 610 591 226
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 207 552 549
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 6 023 697
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 602 369 670
Platy státních úředníků 0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných
z prostředků zahraničních programů 2)
0
v tom: ze státního rozpočtu celkem   0
  v tom: institucionální podpora celkem 3) 0
    účelová podpora celkem 3) 0
  podíl prostředků zahraničních programů 2)   0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 3 000 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie
bez společné zemědělské politiky celkem
8 741 085 313
v tom: ze státního rozpočtu   227 412 797
  podíl rozpočtu Evropské unie   8 513 672 516
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány
z prostředků finančních mechanismů celkem
255 750 000
v tom: ze státního rozpočtu   12 000 000
  podíl prostředků finančních mechanismů   243 750 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS
celkem
10 268 232 000
       
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění  
2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů  
3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.  
4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.  
5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

 

 

 

Specifické ukazatele rozpočtových kapitol v letech 2014 až 2016
Kapitola:  315 Ministerstvo životního prostředí      
      v Kč
Specifické ukazatele - výdaje 2014 2015 2016
Ochrana přírody a krajiny 699 500 000 204 346 332 197 364 795
Technická ochrana životního prostředí 5 364 000 000 86 000 000 74 000 000
Ochrana klimatu a ovzduší 3 460 000 000 1 225 000 000 1 281 000 000
Ostatní činnosti v životním prostředí 3 483 183 723 2 631 277 599 2 662 877 899

 

Požadavky nad rámec výdajů zajištěných na roky 2014 až 2016 
      v Kč
Specifikace požadavku 2014 2015 2016
Programy spolufinancované z rozpočtu EU_KV 418 000 000 829 000 000 706 000 000
v tom: OP ŽP 2007-2013 - SR podíl
            - navýšit na 600 mil. Kč v letech 2014-15
300 000 000 300 000 000 0
           OP ŽP 2014-2020 - SR podíl 118 000 000 529 000 000 706 000 000
Navýšení výdajů souvisejících s prodejem emisních povolenek do výše rozpočtovaných příjmů - program 115 280_KV 930 308 000 1 014 067 000 1 200 000 000
Běžné výdaje celkem 5 868 517 171 954 930 348 985 139
v tom: navýšení neinvestičních transferů mezinárodním
          organizacím
4 340 063 24 395 063 55 894 063
navýšení celkových výdajů kapitoly 315 - MŽP na výši závazného limitu výdajů uvedenou v materiálu na jednání vlády č. 622/2013 0 146 039 000 291 555 000
dokrytí platů a příslušenství u trvalého navýšení počtu zaměstnanců OSS zajišťujících agendy související s připojením k IISSP a povinnostmi vyplývajícími ze zákona o IIIPPC (snížení počtu funkčních míst ÚO o 5 a navýšení míst ČIŽP o 5) 1 528 454 1 520 867 1 536 076
C E L K E M  1 354 176 517 2 015 021 930 2 254 985 139

 

V případě zájmu o podkladové materiály si prosím napište na info@tretiruka.cz, děkujeme za pochopení.